SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 087-093    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01157
β-Catenin Ekspresyonunun Kolorektal Karsinomlarda Prognostik Parametreler ile İlişkisi
Kemal PEKER1, Mahmut BAŞOĞLU2, Nesrin GÜRSAN3
1Department of General Surgery, Erzincan University, Faculty of Medicine, ERZİNCAN, TURKEY
2Department of General Surgery, Atatürk University, Faculty of Medicine, ERZURUM, TURKEY
3Department of Pathology, Atatürk University, Faculty of Medicine, ERZURUM, TURKEY
KEY WORDS : β- katenin, Kanser, Kolorektal karsinomlar

Amaç: Kolorektal karsinomlar gastrointestinal sistemin en sık görülen tümörleridir. Beta-catenin, kadherinlerle ilişkili, hücreler arası adezyonda görevli sitoplazmik bir proteindir. Aynı zamanda Wnt sinyal yolağının da önemli bir komponentidir. Son dönem çalışmalarında kolorektal karsinomlu hastalarda, supressör APC geni ve axin ile birlikte beta-katenin yapısında da bozulmalar olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, kolorektal karsinomlarda bir prognostik faktör olan β-katenin ekspresyonunu, diğer prognostik parametrelerle karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1994 -2003 yılları arasında kolorektal karsinom tanısı ile opere edilmiş olan 70 hasta dâhil edildi. Hastaların 59'u (%84,3) erkek, 11'i (%15,7)' si kadın olup yaşları 24 ile 82 (ortalama 60,3±15,2) yıl arasında değişmekteydi. Parafin bloklardan hazırlanan kesitlere beta-katenin antikoru immünohistokimyasal olarak uygulandı. TNM sınıflamasına göre tümörün diferansiasyon derecesi, evresi, lenf nodu metastazı, vasküler invazyon ve tümörün lokal yayılımı ile boyanan nükleus sayısı arasında değerlendirme yapıldı.

Bulgular: Tümörün histolojik derecesine göre oluşturulan grupların, β-katenin ile boyanma şiddetleri ve pozitif boyanan nükleus sayıları, prognostik parametreler ile karşılaştırıldığında; iyi diferansiasyon gösteren gruplarda boyanma şiddeti hafif (+), pozitif boyanan nükleus sayıları daha az iken, kötü diferansiyasyon gösteren gruplar da boyanma şiddetli (+++) ve pozitif boyanan nükleus sayısı daha fazla olarak tespit edildi. Beta-katenin ekspresyonu prognostik parametre olan diferansiyasyon derecesi, lenf düğümü metastazı, evre ve boyut ile ilişkili bulunurken, damar invazyonu ile ilişkisiz bulundu.

Sonuç: Tüm bu bilgiler ışığında, beta-katenin'in hücredeki fonksiyonları ve APC geni ile olan ilişkileri nedeniyle kolorektal karsinogenezde önemli bir rolü olduğu açıktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]