SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 094-100    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01158
Reaktif Mezotel Hiperplazisi, Malign Mezotelyoma ve Akciğer Adenokarsinomu Ayırıcı Tanısında Glut-1 ve Koc'un Yeri
Özlem ÜÇER1, Adile Ferda DAĞLI2, Ahmet KILIÇARSLAN3, Gökhan ARTAŞ3
1Department of Pathology, Bingöl State Hospital, BİNGÖL, TURKEY
2Department of Pathology, İnönü University, Faculty of Medicine, MALATYA, TURKEY
3Department of Pathology, Fırat University, Faculty of Medicine, ELAZIĞ, TURKEY
KEY WORDS : Mezotelyoma, Adenokarsinom, Mezotel, Glukoz Taşıyıcı Tip 1, IMP3 protein

Amaç: Malign mezotelyoma, başta plevra olmak üzere serozal yüzeyleri döşeyen mezotel hücrelerinden gelişen, oldukça kötü seyirli primer malign tümördür. Malign mezotelyomanın çok çeşitli histolojik paternler gösterebilmesi ve sitomorfolojik özelliklerinin oldukça geniş olması nedeniyle, akciğer adenokarsinomları ve bazen benign mezotelyal proliferasyonlar ile ayırıcı tanı problemleri yaşanmaktadır. İmmünohistokimyasal inceleme bu ayrım için yardımcı yöntemdir. Çalışmamızda reaktif mezotel hiperplazisi, malign mezotelyoma ve akciğer adenokarsinomu ayırıcı tanısında, glikoz taşıyıcı izoform-1 (GLUT-1) ve K homolog zincir içeren protein (KOC) belirleyicilerinin taşıdığı değeri belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Fırat Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı arşivinden seçilen 30 malign mezotelyoma, 30 akciğer adenokarsinomu ve 30 reaktif mezotel hiperplazisi örneği alındı. Örneklere immünohistokimyasal olarak GLUT-1 ve KOC belirleyicileri uygulanarak ayırıcı tanıdaki yerleri incelendi.

Bulgular: GLUT-1, malign mezotelyoma örneklerinin %80'inde, adenokarsinom örneklerinin % 83,3'ünde ve reaktif mezotel hiperplazisi örneklerinin %6,6'sında pozitif bulundu. Malign mezotelyoma olgularının %83,3'ü, akciğer adenokarsinomu olgularının %76,6'sı ve reaktif mezotel hiperplazisi olgularının %46,6'sı KOC pozitift i. GLUT-1 ile boyanma yaygınlığı ve şiddeti açısından, malign mezotelyoma ve akciğer adenokarsinomu olguları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu, buna karşılık bu gruplar reaktif mezotel hiperplazisi olgularıyla karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulundu. KOC ile boyanma yaygınlığı ve şiddeti açısından grupların karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar GLUT-1 ile alınan sonuçlara benzerdi.

Sonuç: GLUT-1 ve KOC belirleyicilerinin, malign mezotelyomadan akciğer adenokarsinomlarının ayrımında faydalı olmadığı, ancak reaktif mezotel hiperplazisinin, malign mezotelyoma ve akciğer adenokarsinomundan ayrımında büyük yarar sağlayabileceği kanısına varıldı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]