SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 101-107    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01159
Odontojenik Kistlerde Siklin D1 Ekspresyonu
Nasim TAGHAVI1, Shirin MODABBERNIA1, Alireza AKBARZADEH2, Samad SAJJADI3
1Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Shahid Beheshti University of Medical Science, TEHRAN, IRAN
2Department of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Science, TEHRAN, IRAN
3Department of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Science, TEHRAN, IRAN
KEY WORDS : Siklin D1, Odontojenik kistler, İmmünohistokimya

Amaç: Mevcut çalışmada odontojenik keratokist, radiküler kist, dentijeröz kist ve glandüler odontojenik kist epitelinde siklin D1 ekspresyonu, bu lezyonlardaki proliferatif aktiviteyi karşılaştırmak üzere incelendi.

Gereç ve Yöntem: Siklin D1'in formalinle fikse edilmiş parafine gömülü odontojenik keratokist (n=23), dentijeröz kist (n=20), radiküler kist (n=20) ve glandüler odontojenik kist (n=5) doku kesitlerinde immünohistokimyasal boyanması standart EnVision yöntemi ile yapıldı. Sonra, lamlar kist epitelinde şu parametrelerin değerlendirilmesi için incelendi: ekspresyon, ekspresyon paterni, boyanma şiddeti ve ekspresyon lokalizasyonu.

Bulgular: Veri analizi, çalışılan gruplarda siklin D1 ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi (p<0,001). Boyanma şiddeti ve boyanma paterninin değerlendirilmesi odontojenik keratokistlerde daha şiddetli ve fokal bir patern gösterirken, fark gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,204, 0,469). Ekspresyon lokalizasyonu açısından odontojenik keratokistler ve dentijeröz kistlerde siklin D1 pozitif hücreleri radiküler kistler ve glandüler odontojenik kistlerden farklı olarak sıklıkla parabazal tabakada bulunmaktaydı. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,01).

Sonuç: Sonuçlar dentijenöz kistler ve radiküler kistlere göre odontojenik keratokist parabazal tabakası ve glandüler odontojenik kistlerin tüm kistik epitelinde daha yüksek siklin D1 ekspresyonu gösterdi ve bu durum odontojenik keratokist ve glandüler odontojenik kistin agresifliğinde G1-S hücre döngüsü fazı bozukluklarının olası bir rolünü düşündürdü.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]