SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 108-116    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01160
Folliküler Müsinozis ve Folliküler Mikozis Fungoides: Yedi Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Banu YAMAN1, Bengü GERÇEKER TÜRK2, Günseli ÖZTÜRK2, İlgen ERTAM2, Gülşen KANDİLOĞLU1, Taner AKALIN1
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Dermatology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Müsinosis, Folliküler, Mycosis fungoides, Terapötik, PUVA tedavisi

Amaç: Folliküler müsinozis, müsinöz folliküler dejenerasyonla karakterli bir hastalıktır. Mikozis fungoideste görülebildiği gibi idiopatik veya bazı hastalıklara eşlik eden formları da bilinmektedir. Folliküler mikozis fungoides, folliküler müsinozisin eşlik edebildiği klinik, histolojik ve prognostik özellikleri farklı bir mikozis fungoides formudur.

Gereç ve Yöntem: Birden fazla biyopsisi (2-6) bulunan ve lezyonları follikül merkezli olan yedi olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular klinik, histolojik, immünhistokimyasal özellikleri ve tedaviye yanıtları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Olguların tümü erkek olup, yaşları 18-61 arasında (ortalama 40,3) idi. Kliniğe başvuru yakınmaları baş-boyun, gövde ya da alt ekstremitelerde folliküler belirginleşme, kızarıklık ve kıl kaybı idi. Biyopsilerde folliküler müsinozis (6/7), ve dermada minimal-yoğun follikülotropizm gösteren değişken oranda eozinofillerin de eşlik ettiği lenfoid infiltrasyon görüldü. Lenfoid infiltrasyon altı olguda bir kısmı hiperkromatik nukleusa sahip küçük-orta boy hücrelerden oluşmakta idi. Bir olguda minimal sitolojik atipi izlendi. Müsin izlenmeyen bir olguda atipik lenfositlerin belirgin follikülotropik infiltrasyonu yanısıra yoğun dermal infiltrasyon görüldü. Lokal ve/veya sistemik tedaviler uygulanan olgularda tedaviyle histolojik olarak da kısmi yanıt izlendi. Takiplerde üç olguda lezyonlarda artış, yeni lezyon çıkışları ve histolojik olarak da atipi ve infiltrasyonun arttığı görüldü.

Sonuç: Bu çalışma, folliküler müsinozisin, folliküler mikozis fungoidese eşlik eden önemli bir bulgu olduğunu, buna eşlik eden infiltrasyon miktarı ve atipi derecesi açısından büyük farklar olabildiğini göstermektedir. Başlangıçta folliküler müsinozise eşlik eden infiltrasyonun mikozis fungoides tanısı için yeterli olmadığı olgular süreç içinde mikozis fungoidese dönüşebilmektedir. Klinik ve histolojik bulguları değerlendirerek ayırımın güç olduğu bu tür olgularda uzun süreli takip gereklidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]