SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 117-121    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01161
Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Servikal Sitoloji Üzerine Etkileri: Mardin Verileri
Işık İkbal BARIŞ1, Yeliz ARMAN KARAKAYA2
1Department of Pathology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Erzurum Region Education and Research Hospital, ERZURUM, TURKEY
KEY WORDS : Kontrasepsiyon, Serviks displazi

Amaç: Mardin sosyoekonomik düzeyi düşük ve kontrasepsiyon yöntemi az kullanılan bir bölgedir. Bu çalışmada, bölgede kullanılan kontrasepsiyon yöntemlerinin epitelyal hücre anormallikleri ve vajinal flora değişiklikleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2010-2012 yılları arasında kontrasepsiyon yöntemi kullanan 526 hasta ile hiç bir kontrasepsiyon yöntemi kullanmayan 112 hastanın patoloji bölümüne kabul edilen servikal smear örnekleri değerlendirilmiştir. Olgular, hormonal kontrasepsiyon kullananlar (107, %20,3), Rahim İçi Araç kullananlar (343, % 65,2) ve bariyer yöntemi kullanlar (76, % 14,4) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Değerlendirme, servikal epitelyal anormallikler ve spesifik servikovajinal enfeksiyonlar açısından Bethesda 2001 kriterleri kullanılarak yapılmıştır.

Sonuçlar: Değerlendirme sonucunda gruplar arasında epitelyal hücre anormallikleri açısından anlamlı bir farklılık izlenmezken, RIA kullanıcılarında bakteriyel vajinit ( % 12, p=0.03) ve Trikomonas Vajinalis (% 7,6) görülme sıklığı diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur. Aktinomiçes ise RIA kullananlarda %1.3 olarak saptanmıştır. Bariyer grubunda ise sadece 1 hastada bakteriyel vajinit izlenirken, diğer hastaların hiçbirinde spesifik bir enfeksiyon izlenmemiştir.

Tartışma: Çalışmamızda RIA ve hormonal kontrasepsiyon yöntemi kullanımının servikal hücreler üzerinde anlamlı bir sitopatik etkisi izlenmemiştir. Bariyer yöntemi kullanan grupta epitelyal anormallik düşük oranda görülmüştür. RIA'nın bakterial vajinit, Trikomonas vaginalis ve Aktinomiçes insidansı üzerine arttırıcı etkisi görülmüştür. Hormon kullanımının vajinal flora üzerine anlamlı etkisinin olmadığı izlenmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]