SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 122-126    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01162
Yenidoğanlarda Postmortem İğne Biyopsisi Sonuçlarının Klinik Tanılara Katkısı
Özgü Suna CELİLOĞLU1, Can CELİLOĞLU1, Erdal KURNAZ2, Ramazan ÖZDEMİR2, Ahmet KARADAĞ2
1Department of Children's Health and Diseases, Adana Kozan State Hospital, ADANA, TÜRKİYE
2Department of Children's Health and Diseases, İnönü University, Faculty of Medicine, MALATYA, TURKEY
KEY WORDS : Postmortem tanı, İğne biyopsisi, Yenidoğan

Amaç: Standart otopsinin reddedildiği ve postmortem manyetik rezonans görüntüleme yapılamayan durumlarda, sadece iğne biyopsisinin klinisyene verebileceği tanısal katkıyı araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti veren bir yenidoğan yoğun bakım servisinde 2005–2010 yılları arasında ölen, ailesi tarafından otopsiye izin verilmeyen ve postmortem iğne biyopsisi yapılmış 76 yenidoğan olgunun, perkutanöz elde edilmiş 247 adet postmortem doku örneği raporları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 247 biyopsi girişiminden 90 tanesinde (% 36,4) biyopsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Postmortem iğne biyopsisi ile en başarılı klinik sonuç alınan organ karaciğerdi. Karaciğerde toplam 53 biyopsi sonucu bize ön tanıya katkı sağlayacak bilgi verdi.

Sonuç: Standart otopsinin yapılamadığı tüm durumlarda iğne ile postmortem biyopsi uygulanabilir. Yenidoğanlarda karaciğer dışı organlarda yapılan postmortem biyopsilerin başarılı olma ve tanısal bilgi verme oranları oldukça düşükken karaciğer örneklerinde tanıya katkı sağlayacak bilgiler elde edilmiştir. Bu nedenle biz yenidoğanlarda postmortem örneklemeyi sadece karaciğere yapılmasının daha uygun bir yaklaşım olacağını düşünmekteyiz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]