SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 138-142    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01165
Mesanenin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu; Olgu Sunumu
Ayşegül SARI1, Murat ERMETE1, Canan SADULLAHOĞLU1, Kaan BAL2, Ahmet BOLÜKBAŞI2
1Department of Pathology, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Urology, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Nöroendokrin, Karsinom, Büyük hücreli, Küçük hücreli, Mesane

Mesanenin büyük hücreli nöroendokrin tümörleri çok nadirdir. Bu tümörler küçük hücreli karsinomdan morfolojik olarak farklı olan ayrı bir nöroendokrin karsinom tipidir.

Bu makalede 67 yaşında hematüri nedeniyle başvuran erkek olgu sunuldu. Ultrason tetkiki ve bilgisayarlı tomogrofide mesane sağ posterior-lateral duvarda yaklaşık 5 cm çapında perivezikal alanı infiltre eden kitle izlendi ve hastaya transüretral rezeksiyon uygulandı. Mikroskobik olarak tabakalar ve trabeküler tarzda büyüme gösteren, muskularis propriayı yaygın olarak invaze etmiş arada nekroz odakları içeren tümör izlendi. Tümör hücreleri kaba kromatinli, belirgin nükleollu, kısmen bol sitoplazmalı olup immunohistokimyasal olarak sinaptofizin, kromogranin, ve CD56 ile kuvvetli pozitif idi.

Mesanenin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu'na ait çok az sayıda olgu rapor edildiğinden, bu tümörlerin biyolojik davranışları ve tedavi protokolleri henüz belirsizdir. Rapor edilen olgu sayısının artması uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesine ve prognozlarının tahmin edilmesine katkı sağlayacağından mesanede kötü diferansiye bir tümör varlığında, nadir olarak izlense de büyük hücreli nöroendokrin karsinomu akılda tutmak önem kazanmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]