SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 150-155    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01168
Tiroidin Warthin-Benzeri Papiller Karsinomu: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Ayça ERŞEN1, Merih Güray DURAK1, Tülay CANDA1, Ali İbrahim SEVİNÇ2, Serdar SAYDAM2, Mehmet Ali KOÇDOR2
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of General Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Warthin tümörü, Papiller karsinom, Tiroid, Lenfositik tiroidit, Onkositik değişiklik

Tiroidin Warthin-benzeri tümörü son dönemlerde tanımlanan, tiroid papiller karsinomunun nadir görülen bir varyantıdır. En önemli histolojik özelliği, nükleer psödoinklüzyonlar içeren berrak nukleuslu onkositik özellikte neoplastik hücrelerle döşeli, santral stromalarında belirgin lenfositik infiltrat bulunan papiller yapılardır. Prognozunun klasik papiller karsinom ile benzerlik gösterdiği bildirilmiştir. Bu olgu serisinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 2008 ve 2009 yıllarında tanı almış dört Warthin-benzeri papiller karsinom olgusu sunulmuştur. Hastaların üçü kadın olup, ortalama yaş 39 (20-56 yaş), ortalama tümör boyutu 1.7 cm (0,9-2,0 cm) idi. Olguların tümünde zeminde belirgin lenfositik tiroidit izlendi. Olguların hiçbirinde lenfovasküler invazyon görülmedi. Ortalama 25 aylık klinik ve radyolojik izlem sonucu hastaların hiçbirinde rekürrens ya da uzak metastaz saptanmadı. Tiroidin nadir görülen Warthin-benzeri papiller karsinomu, ayırdedici histopatolojik özelliklere sahip olup patoloji raporlarında belirtilmelidir. Bu varyantın biyolojik davranışını açığa çıkarabilmek için ileri çalışmalara ve uzun dönem hasta takiplerine ihtiyaç vardır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]