SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 156-159    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01169
Saçlı Derinin Ekrin Porokarsinomu
Sümeyye EKMEKCİ, Banu LEBE
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Ekrin porokarsinom, Saçlı deri

Amaç: Ekrin porokarsinom, ekrin ter bezlerinden kaynaklanan seyrek görülen malign bir tümördür. De novo gelişebilir, ancak sıklıkla önceden var olan ekrin poromadan gelişir. Bu makalede, saçlı deride tekrarlayan bazal hücreli karsinom tanısıyla izlenen ve saçlı deride greftlenen alanda ekrin porokarsinom tanısı konulan olgunun klinik, histopatolojik, immunohistokimyasal ve ayırıcı tanı özellikleri sunulmaktadır.

Olgu: Burada 78 yaşında, aynı lokalizasyonda bazal hücreli karsinom tanısı almış, bir erkek hastanın saçlı derisinde yerleşen ekrin porokarsinom sunulmuştur. Tümör polipoid, yüzeyi granüler görünümlü, heterojen renktedir. Mikroskopik incelemede; epidermis ile bağlantılı, dermiste düzensiz proliferasyonlar, solid ve kistik alanlar içeren, bazaloid-poroid görünümde neoplastik hücrelerden oluşan tümörde fokal berrak hücre değişikliği, sık ve atipik mitozlar gözlenmiştir. Neoplastik hücreler pankeratin ile diffüz pozitiftir. CEA ve EMA ile fokal pozitiviteler saptanmıştır.

Sonuç: Ekrin porokarsinom seyrek görülen bir tümör olup, olguların tanısı, izlemi, tedavi yöntemleri ve sonuçlarını değerlendiren çok sayıda seri yoktur. Epidermis ve deri eki tümörlerinin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir antitedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]