SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 160-163    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01170
Atipik Teratoid Rabdoid Tümör: Olgu Sunumu
Fatma MARKOÇ1, Reşid Doğan KÖSEOĞLU1, Faik Alev DERESOY1, Ayşe Burcu ARIKAN1, Fatih Ersay DENİZ2, Erol ÖKSÜZ2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, TOKAT, TÜRKİYE
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, TOKAT, TÜRKİYE
1Department of Pathology, Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, TOKAT, TURKEY
2Department of Neurosurgery, Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, TOKAT, TURKEY
KEY WORDS : Beyin tümörleri, Ayırıcı tanı

Atipik teratoid rabdoid tümör sıklıkla erken çocukluk çağında görülen, santral sinir sisteminin nadir malign embriyonel tümörüdür. Prognozunun çok kötü olması ve tedavi farklılıkları nedeni ile diğer beyin tümörlerinden ayrımının yapılması çok önemlidir. Altı haftalık erkek bebekte görülen atipik teratoid rabdoid tümör olgusu sunulmuştur. Tümör posterior fossa yerleşimlidir. Histopatolojik olarak tümörde rabdoid hücreler ve undifferansiye küçük hücreler yanında mezenşimal bileşen bulunmaktadır. İmmünhistokimyasal olarak EMA, vimentin, sinaptofizin ve düz kas aktini ile boyanma olurken, desmin, kromogranin, CD 99 ve CD 56 ile boyanma olmamıştır. Olgu uygulanan kemoterapiye rağmen, operasyon tarihinden dört ay sonra kaybedilmiştir. Sonuç olarak çok kötü prognoza sahip olan atipik teratoid rabdoid tümörde morfolojik özellikler tanınmasını güçleştirecek şekilde değişken olabilir. İmmünhistokimyasal panel ve moleküler genetik çalışma doğru tanının konulmasında yardımcı olacaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]