SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 152-154    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01172
Gestasyonel Pemfigoid: Işık Mikroskopik ve Direkt İmmünflöresan Bulguları
Gülen Gül NİFLİOĞLU, Banu LEBE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Gestasyonel pemfigoid, Gebelik, Deri hastalıkları, Vezikülobüllöz

Gestasyonel pemfigoid gebelik ya da puerperium döneminin seyrek görülen vezikülobüllöz dermatozudur. Genellikle ikinci ya da üçüncü trimesterde görülür. Deri lezyonları gergin vezikül ve büllere dönüşen kaşıntılı ürtikaryal lezyonla karakterizedir. Histopatolojisinde eozinofil lökositlerden zengin subepidermal yerleşimli veziküller gözlenir. Direkt immünflöresan incelemede, epidermal bazal membranda lineer kompleman 3 ve bazen immünglobulin G depolanması gözlenir. Bu makalede yaygın kaşıntı şikayeti ile başvuran ve gestasyonel pemfigoid tanısı alan 33 yaşında son trimester gebe olan kadın hasta sunulmaktadır. Gestasyonel pemfigoid gebelerde gözlenen vezikülobüllöz dermatitlerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir antitedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]