SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 221-226    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01181
CD34 Pozitivitesi Gösteren İğsi Hücreli Rabdomyosarkoma: İki Pediatrik Tuzak Olgunun Sunumu
Ayper KAÇAR1, Hacı Ahmet DEMİR2, Haydar DURAK3, Sergülen DERVİŞOĞLU3
1Department of Pathology, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Oncology, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Pathology, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Rabdomyosarkoma, Antijenler, CD34, Ayırıcı tanı

İğsi hücreli rabdomyosarkoma temel olarak çocuklarda gözlenen bir rabdomyosarkom alt tipidir. Bu tümörlerde çeşitli immünohistokimyasal belirteçlerin aberran boyanma gösterebildiği bilinmektedir. Başlıca aberran boyanan belirteçler alfa düz kas aktini, sitokeratin, S100, nörofilaman, CD20, immünglobinler ve CD117' dir.

Biz bu makalede biri CD117 pozitivitesi de gösteren, kuvvetli CD34 ekspresyonuna sahip, soliter fibröz tümör ve ekstra gastrointestinal stromal tümör ile ayırıcı tanı güçlüğü yaratan 2 pediatrik tuzak olguyu sunuyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla rabdomyosarkomda CD34 pozitivitesi nadiren raporlanmıştır. İğsi hücreli rabdomyosarkoma çocukluk çağı iğsi hücreli tümörlerinin ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. Kemoterapi sonrasına ait materyallerde tümör antijen ekspresyonuna ait değişiklikler olabileceğinden, dikkatli değerlendirilmelidir. CD117 ve CD34 kök hücre belirteçleri olduğundan pediatrik tümörlerde dikkatli değerlendirilmelidir. Çocukluk çağı solid tümörlerinde morfoloji düşündürmese bile immünohistokimyasal panel geniş tutulmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]