SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 161-166    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Sinovyal sarkom: 82 olguda klinikopatolojik değerlendirme
Taner AKALIN, Yeşim ERTAN, Gürdeniz SERİN, Gülşen KANDİLOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
KEY WORDS : Sinovyal sarkom, immünhistokimya, prognoz

Bu retrospektif çalışmada 21 yıllık periodda bir merkezde değerlendirilmiş, her yaş grubundan ve nispeten geniş sinovyal sarkom hasta grubu çalışılmıştır.

Yaşları 13 ile 75 arasında değişen (ortalama 34 yaş), 42’si kadın, 40’ı erkek hasta değerlendirildi. Tümörlerin en geniş çapları 1,5 ile 24 cm arasında değişiyordu (ortalama 8,5 cm). Tümör yerleşimleri şu şekilde idi; alt ekstremite (53 olgu), üst ekstremite (16 olgu), gövde (7 olgu) ve baş boyun (3 olgu).

Seksen iki olguya ait 136 materyel histolojik olarak değerlendirildi. Bu olguların 58’i monofazik fibröz tip, 18’i bifazik tip ve 6’sı kötü diferansiye tip sinovyal sarkom idi.

İmmünhistokimyasal olarak monofazik fibröz tip ve kötü diferansiye tip sinovyal sarkom olguları (64 olgu) EMA veya sitokeratin ile pozitif idi. Bu olguların 14’ü EMA pozitif sitokeratin negatif iken, altısı sitokeratin pozitif EMA negatif idi.

Kırk üç hastanın ortalama 47 aylık süre ile takibine ulaşıldı. Bu 43 hastanın 12’sinde hastalığa bağlı ölüm, dokuzunda metastatik hastalık, dokuzunda lokal rekürrens gelişti ve 13’ünde (%30) hastalık bulgusu yoktu.

Sonuç olarak sinovyal sarkom agresif bir tümördür ve radyokemoterapiden değişen oranlarda etkilenmektedir. Sinovyal sarkom olgularının çoğu morfolojik ve immünhistokimyasal bulguların (EMA ve sitokeratinin ikisini de uygulayarak) yardımı ile tanınabilirler.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]