SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 081-084    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01180
Lenf Nodu Metastazlı Bir Safra Kesesi Skuamöz Hücreli Karsinomu Olgusunda Sitohistopatolojik Korelasyon
Indranil CHAKRABARTI1, Amita GIRI1, Nilanjana GHOSH2
1Department of Pathology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
2Department of Community Medicine, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Skuamöz hücreli karsinom, Safra kesesi, İnce iğne aspirasyonu, Lenf nodu, Metastaz

Safra kesesinin primer karsinomları nadir malignansilerdir ve adenokarsinom en sık görülen alt tiptir. Safra kesesinin primer skuamöz hücreli karsinomuna aspirasyon sitolojisiyle nadiren tanı konmuştur. Burada abdominal şikayetlerle gelen, ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyon sitolojisi yapılan ve safra kesesinin keratinize skuamöz hücreli karsinomu tanısı konan, 62 yaşında bir kadın hasta sunuyoruz. Tanı daha sonra histopatolojik incelemeyle doğrulandı. Ayrıca kistik lenf düğümünde metastaz da saptandı. Safra kesesinin skuamöz hücreli karsinomunun histogenezi ve biyolojik davranışı tartışmalıdır ama bu lezyonlara tanı koymakta aspirasyon sitolojisinin rolünün önemi inkar edilemez.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]