SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 165-170    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01184
Hücre Bloğu Yöntemi Akciğer Kanserine Eşlik Eden Eksudatif Plevral Sıvılarda Tanıyı Artırmaktadır
Deniz KÖKSAL1, Funda DEMİRAĞ2, Hülya BAYİZ3, Adem KOYUNCU1, Neslihan MUTLUAY1, Bahadır BERKTAŞ1, Mine BERKOĞLU1
1Department of Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Chest Diseases, İstanbul Gebze Medikal Park Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer kanseri, Plevral eff üzyon, Sitoloji, Sitolojik teknikler

Amaç: Torasentez, plevra sıvısı olan akciğer kanserli bir hastada yapılması gereken ilk incelemedir. İlk torasentezde yapılan konvensiyonel sitolojik incelemelerin tanı başarısı değişkendir. Bu çalışmada, eksudatif plevra sıvısı olan akciğer kanserli hastalarda, hücre bloğu yönteminin tanıyı artırıp artırmağını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eksudatif plevral sıvısı olan 40 akciğer kanserli hasta çalışmaya alındı. Tanı aşamasında her hastadan torasentezle 10 ml plevra sıvısı alındı. Sıvı iki eşit parçaya ayrıldı. Bir kısım konvansiyonel sitoloji için kullanılırken diğer kısımdan hücre bloğu yapıldı. Konvansiyonel yaymalar May-Grünwald-Giemsa ve Hematoksilen- Eosin ile boyandı. Hücre bloğu kesitleri Hematoksilen-Eosin ve musikarmin ile boyandı. Konvansiyonel sitoloji bulguları “benign sitoloji” ve “malign sitoloji” olarak gruplandı. Sitoblok kesitleri tek tümör hücresi, asiner, papiller patern, solid ada varlığı, musikarmin ile boyanma açısından değerlendirildi.

Bulgular: Benign ve malign konvansiyonel sitoloji grubunun her birinde 20’şer hasta vardı. Benign konvansiyonel sitoloji grubunda, konvensiyonel sitolojiye ek olarak sitoloblok yapılması 4 hastaya daha malignite tanısı konmasını sağlayarak, malign sıvı tanısını (4/40) %10 oranında artırdı. Konvansiyonel sitolojisi malign olan grupta, sitoblok yönteminin beraber kullanılması, 7 hastada (7/20, %35) adenokarsinom tanısı koydurarak, akciğer kanserinin subtiplendirmesine olanak sağladı.

Sonuç: Çalışmamız, akciğer kanserine eşlik eden eksudatif plevra sıvısı olan hastalarda, konvansiyonel sitoloji ile birlikte sitoblok yönteminin kullanılmasının tanı değerini artırdığını kanıtlamıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]