SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 185-192    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01185
Melanositik Olmayan Deri Kanserlerinde Tümöral ve Peritümöral Alanlardaki Büyüme Hormonu Reseptörü, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Reseptörü ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3'ün Karşılaştırılması
Özge GÜNDÜZ1, Özay GÖKÖZ2, Gül ERKİN1, Tülin AKAN1
1Department of Dermatology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Deri tümörleri, Büyüme hormonu, İnsülin benzeri büyüme faktörü-1

Amaç: Büyüme hormonu, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 bazı kanserlerin patogenezi ile ilişkili bulunmuştur. Aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom veya skuamoz hücreli karsinomda büyüme hormon reseptörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ekspresyonunun belirlenmesi ve tümöral alanların ekspresyon özelliklerinin normal epidermis ve deri ekleriyle karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kırk hastaya ait formaldehitle fikse edilmiş, parafine gömülmüş aktinik keratoz (n=15), bazal hücreli karsinom (n=15) ve skuamoz hücreli karsinom (n=15) tanısı almış doku örnekleri streptavidin- biotin-peroksidaz tekniği kullanılarak immünohistokimyasal metodla büyüme hormon reseptörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 varlığı açısından incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda, aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom ve skuamoz hücreli karsinomun tümöral alanları arasında büyüme hormon reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ekspresyonu açısından anlamlı fark bulunmazken (P>0.05); insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ile skuamoz hücreli karsinomda tümöral alanlarda anlamlı olarak daha fazla ekspresyon izlendi (P<0.01). Bazal hücreli karsinomda büyüme hormon reseptörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ile tümöral alanların deri eklerinden anlamlı olarak daha az şiddette boyandığı görüldü (P<0.01). Skuamoz hücreli karsinomda tümöral alan büyüme hormon reseptörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ile peritümöral epidermisten daha fazla şiddette boyanma gösterdi (sırasıyla P=0.06, P <0.01 ve P =0.02).

Sonuç: Çalışmamız büyüme hormon reseptörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3’ün melanositik olmayan deri kanserlerinde ve özellikle skuamoz hücreli karsinomda patogenezde rolü bulunduğunu göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]