SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 210-216    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01188
Türkiye'deki HPV Tipleri: Türk Jinekolojik Onkoloji Grubuna Üye Merkezlere Basvuran 6388 Hastanın Retrospektif Analizi
Polat DURSUN1, Ali AYHAN1, Levent MUTLU1, Mete ÇAĞLAR1, Ali HABERAL1, Taygun GÜNGÖR2, Mustafa ÖZAT2, Emre ÖZGÜ2, Anıl ONAN3, Çağatay TAŞKIRAN3, Haldun GÜNER3, Hakan YETİMALAR4, Burcu KASAP4, Kunter YÜCE5, M. Coşkun SALMAN5, Berkan SAYAL5, Selen DOĞAN5, Müge HARMA6, Mehmet HARMA6, Mustafa BASARAN6, Hüseyin AYDOĞMUŞ7,Yusuf ERGÜN7, Salim ŞEHİRALİ8, Emre GÜLTEKİN8, Şükran KÖSE8, Yusuf YILDIRIM8, Müfit YENEN9, Murat DEDE9, İbrahim ALANBAY9, Rıza KARACA9, Jale METİNDİR10, Levent KESKİN11, Işık ÜSTÜNER11, Filiz AVŞAR11, Hasan YÜKSEL12, Selim KIRDAR12
1Department of Obstetrics and Gynecology, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Zekai Tahir Burak Maternity Hospital, ANKARA, TURKEY,
3Gazi University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
4Atatürk Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
5Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
6Karaelmas University, Faculty of Medicine, ZONGULDAK, TURKEY
7Ankara Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
8Ege Maternity Hospital, İZMİR, TURKEY
9Gülhane Military Medical Academy, ANKARA, TURKEY
10Department of Gynecologic Oncology, Ankara Oncology Hospital, ANKARA, TURKEY
11Atatürk Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
12Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, AYDIN, TURKEY
KEY WORDS : Human papillomavirus DNA testleri, Kitle taraması, Uterin servikal tümörler, Vaginal yayma, Türkiye

Amaç: Türkiyedeki HPV tiplerinin geniş bir seri ile ortaya konması amacı ile Türk Jinekolojik Onkoloji grubuna üye hastanelerde HPV analizi yapılan hastaların sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve sitolojik anormalliklerdeki HPV tiplerinin belirlenmesi.

Gereç ve Yöntem: 2006 ve 2010 yılları arasında 12 ayrı merkeze başvuran smear ve HPV analizi yapılan toplam 6388 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik bilgileri, smear sonuçları, HPV tipleri online olarak toplanıp analiz edilmiştir.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı 38.9±10.2 idi. Tüm grup değerlendirildiğinde, %25 hastada HPV pozitif olarak saptandı. Anormal sitolojisi olanlarda HPV pozitifl iği %57 iken normal pap testi olanlarda HPV pozitifl iği %27 oranında tespit edildi. Hastaların yaşam dekadları ile HPV pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05) HPV pozitifl iği ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL, glandüler anormallikler ve skuamöz hücreli karsinom için sırasıyla %37, %9, %27, %20, %22, %41 idi. En sık görülen HPV tipleri sırasıyla HPV 16 (%32), HPV 6 (%17), HPV 11 (%9), HPV 18 (%8), HPV 31 (%6), HPV 51 (%5), HPV 33 (%3) idi.

Sonuç: Bu hastane temelli retrospektif analizde HPV tipleri gelişmiş batı ülkelerinde rapor edilen tiplerle benzer olarak tespit edildi. Ülkemizdeki gerçek popülasyon temelli HPV prevalansı ve tiplerinin belirlenmesi için hastane temelli olmayan çok merkezli geniş sayıda hasta içeren serilere ihtiyaç vardır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]