SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 167-173    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Hayat kadınlarında sıvı bazlı servikal sitolojide HPV-DNA testi ve immünsitokimyasal Ki-67 indeksi
Esin ATİK1, Barış OTLU2, Meryem ÇETİN3, Devrim TOK4, Rıza DURMAZ5
1Department of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY
2Department of Microbiology, Inonu University, Faculty of Medicine, HATAY
3Department of Microbiology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY
4Department of Obstetric and Gynecology, Mersin University, Faculty of Medicine, HATAY
5Department of Microbiology, Inonu University, Faculty of Medicine, HATAY
KEY WORDS : HPV, Ki-67, ince tabaka sıvı bazlı sitoloji, immünsitokimya

HPV konakçı genlerinde birtakım değişikliklere sebep olur, bu değişiklikler Ki-67 gibi hücre döngüsü ile ilişkili proteinlerin anormal ekspresyonu ile kendini gösteren hücre döngüsü düzensizliklerine yol açar. Ki-67’nin saptanması displazi ve karsinoma ilerleme riski olan HPV enfeksiyonunun taranması ve tanısında rol oynayabilir. Biz genelev kadınlarında bu ilişkiyi göstermeyi amaçladık. Servikal hücreler PapSpin biriktirme sıvısında toplandı. Her örnekten alınan 1000 µl hücre süspansiyonunun 200 µl’si ile ince tabaka sıvı bazlı sitoloji preparatı hazırlandı ve Papanicolaou ile boyandı. Kalan 800 µl hücre süspansiyonunun 400 µl’si PCR’da HPV-DNA saptanması için kullanıldı Kalan 400 µl hücre süspansiyonunun 50 µl’si immünsitokimya için ince tabaka preparatı hazırlamada kullanıldı. Ki-67 proteini ile antijen boyanması yapıldı. Nükleer boyanma gösteren hücreler immün pozitif olarak kabul edildi. Temsili olarak seçilen bir alandaki hücreler büyük büyütmede (x400) sayıldı ve lamın üzerindeki pozitif hücrelerin oranı hesaplandı. Bu oran pozitif hücre sayısı/1000 şeklinde ifade edilip tüm örneklerin sonuçları kıyaslandı. Çalışma grubunda HPV tip 6 ve 32, kontrol grubunda HPV tip 6 ve 51 saptandı. Ortalama Ki-67 değerleri HPV pozitif ve negatif olgularda sırasıyla 2.7±1.2 ve 3.6±4.1 olarak bulundu. HPV pozitifliği ile sadece nükleer değişiklikler arasında pozitif bir korelasyon saptandı (x2=28.8, p<0.001). Diğer sonuçlarımız istatiksel olarak anlamlı değildi. Lökositoz ile HPV ya da Ki- 67 arasında önemli bir ilişki bulunmadı. Ayrıca HPV ile doğum kontrol uygulaması, sigara içimi, tekrarlayan genital enfeksiyon arasında da bir ilişki saptanmadı. HPV tiplerinin prevalansı farklı coğrafi konumlar ve ırklarda serviks kanserinde farklı etyolojileri düşündürmektedir. Bizim sonuçlarımız Ki-67 immünsitokimyasının HPV tip 6, 32 ve 51 için faydalı bir yöntem olmadığını göstermektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]