SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 233-236    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01190
Pulmoner Lenfanjioleiomyomatozis: Nadir Bir Olgu
Yetkin AĞAÇKIRAN1, Arzu ERTÜRK2, Fatma İrem YEŞİLLER2, Nevin Taci HOCA2, Leyla Nesrin ÜSTÜN3, Nermin ÇAPAN2
1Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital , ANKARA, TURKEY
2Department of Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital , ANKARA, TURKEY
3Department of Chest Surgery, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital , ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Lenfanjioleiomyomatozis, İmmünohistohimya, Akciğer tümörleri, Ayırıcı tanı

Pulmoner lenfanjioleiomyomatozis primer olarak reprodüktif dönem kadınları etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. Düz kas benzeri immatür hücrelerin progressif proliferasyonu ve infiltrasyonuyla karakterizedir, akciğer parankiminde kistik destrüksiyona yol açarak havayolu kan damarları ve lenfatiklerde obstrüksiyon ve pulmoner fonksiyon kaybına neden olur. Burada, öksürük, balgam çıkarma ve 3 haftadır eforla artan nefes darlığı yakınması ile başvuran 46 yaşındaki kadın hastayı sunuyoruz. Sınırlı pnömotoraks saptanan hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla merkezimize yönlendirilmiştir. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi'de her iki akciğerde üst zonlarda belirginleşen, santrali ve periferi etkileyen çok sayıda hava kistleri ve interstisiyel kalınlaşmalar saptandı. Açık akciğer biyopsisi ile lenfanjioleiomyomatozis tanısı teyit edildi. Bu nadir olguyu patogenezi ve ayırıcı tanıda yer alan diğer lezyonları tartışmak için sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]