SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 068-071    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 0.5146/tjpath.2013.01191
Pleuropulmoner Blastoma: Bir Olgu Sunumu
Sümeyye EKMEKCİ1, Anıl AYSAL1, Nur OLGUN2, Mustafa OLGUNER3, Handan ÇAKMAKCI4, Erdener ÖZER1
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Children Health and Disease, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
4Department of Radiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer tümörleri, Çocuk, Plevropulmoner blastom

Pleuropulmoner blastom bebeklik ve erken çocukluk dönemine ait, sıklıkla akciğer, daha ender olarak plevra kaynaklı nadir görülen embriyonel bir tümördür. Burada bu antite; insidansına bağlı olarak yeterli sistematik literatür verisi bulunmaması nedeni ile, klinik, histopatolojik ve immuhistokimyasal özelliklerini tartışmak için sunulmaktadır. Üç yaşında bir erkek çocuk yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyon bulguları ile başvurmuştur. Radyolojik incelemede sağ hemitoraksı dolduran solid kitle saptanmıştır. Biyopsi ve cerrahi materyal histopatolojik olarak incelenmiştir. Tümör başlıca solid alanlardan oluşmakta olup, miksoid bir stroma içerisinde iğsi, poligonal ve yuvarlak hücreler içermekte idi. İmmunohistokimyasal boyamada tümör hücreleri vimentin ve desmin pozitif idi. MIB indeksi %90'ın üzerinde idi. Histolojik tanı olarak pleuropulmoner blastom tip III düşünüldü. Cerrahi olarak örneklenen komşu diafragmada da tümör infiltrasyonu vardı. Kemoterapi tedavisi başlanan olgu, dokuz aylık izlem periyodunda rekürens göstermedi. Pleuropulmoner blastom nadir görülen bir çocukluk çağı kanseri olup, çocuklarda görülen intratorasik tümörlerin patolojik ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]