SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 011-017    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01193
Batı Karadeniz Bölgesinde Anormal Servikal Sitoloji Risk Faktörleri ve Sağlık Sigortasının Önemi
Serap SİMAVLI1,2, İkbal KAYGUSUZ3, Selma ÇUKUR4, Ferda AKSEL4
1Department of Obstetric and Gynecology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
2Laboratory of Reproductif Endocrinology, Brigham and Women's Hospital , Harvard Medical School, Boston, MA, USA
3Turgut Özal University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
4Department of Pathology, Bolu İzzet Baysal State Hospital, BOLU, TURKEY
KEY WORDS : Vajinal yaymalar, Uterin servikal neoplazi, Risk faktörleri, Sağlık sigortası, Türkiye

Amaç: Batı Karadeniz bölgesinde anormal servikal sitoloji prevelansının değerlendirilmesi ve sosyo-demografik risk faktörleri ile anormal sitoloji varlığının ilişkisinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında patoloji bölümüne gönderilen ve Bethesda Sistemi 2001 versiyonuna göre tanı alan toplam 11,539 servikal smear örneğine ait raporlar hastane kayıtlarından ve patoloji raporlarından retrospektif olarak incelendi. Aynı hasta için yinelenen smearler, yetersiz smear sonuçları, bilinen jinekolojik malignitesi olan hastalar, histerektomize hastaların smear sonuçları ile sosyo-demografik verilerine ulaşılamayan hastalar değerlendirilme dışı bırakıldı. Çalışma kriterlerini karşılayan 7,740 olgunun sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Toplam sitolojik anormallik prevelansı %1.8, önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücreler (ASC-US), yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon ekarte edilemeyen atipik skuamöz hücreler (ASC-H), düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL), yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) ve atipik glandüler hücre (AGC) prevelansları sırası ile %1.16, %0.11, %0.29, %0.15 ve %0.03 olarak bulundu. Sitolojik olarak belirlenen servikal invaziv kanser prevelansı %0.025 tespit edildi. İleri yaş, düşük eğitim düzeyi (ilkokul ve altı) ve sağlık sigortasına sahip olmamanın preinvaziv ve invaziv lezyon riskini arttırdığı, lise mezunu olma ve daha önce smear testi yaptırmış olmanın ise preinvaziv ve invaziv lezyon riskini azalttığı tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada, Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde anormal smear sonucu bulguları ve birlikte olabilecek risk faktörleri belirlendi. Hastanın sağlık sigortasının olmaması, en önemli risk faktörü olarak tespit edildi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]