SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 228-232    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01192
Pankreasın Solid Psödopapiller Neoplazmı: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Arzu Neşe YENER1, Manuk MANUKYAN2, Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK3
1Department of Pathology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of General Surgery, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Radiology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Pankreatik tümörler, Kistik, Papiller

Solid psödopapiller neoplazm, genç kadınlarda görülen ve iyi prognoza sahip, pankreasın nadir görülen bir tümörüdür. Bu sunumda, hafif karın ağrısı dışında tüm klinik ve laboratuvar bulguları normal olan, solid psödopapiller neoplazm tespit ettiğimiz 20 yaşındaki genç kadın hastayı sunmayı amaçladık. MR görüntülemesinde, distal pankreas yerleşimli 5,5 cm çapta kitle nedeniyle, pankreatik kistik neoplazi ön tanısıyla distal pankreatektomi ve splenektomi yapılan hastanın tümörünün mikrokopisinde tipik papiller ve psödopapiller yapılar vardı. Kapsül invazyonu fokal alanlarda bulunmakta idi. Hastaya ek tedavi verilmedi ve 6. ay klinik izleminde metastaz ya da rekürrens bulgusu saptanmadı. Olgudaki gibi histopatolojik olarak kapsül invazyonu bulgusu izlense bile (solid psödopapiller) komplet cerrahi rezeksiyon yeterli olduğu ve klinik olarak benign davranış gösterdiğinden, pankreasın malign tümörlerinden ayırt etmek önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]