SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 174-180    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Piterijiyumda HPV varlığı ve p53 gen mutasyonu: PCR ve immünhistokimyasal çalışma
Nebil BAL1, Figen DORAN1, Fügen YARKIN2, Özlem BAYRAMOĞLU2, Seyhan VARİNLİ1,İlter VARİNLİ3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
KEY WORDS : Human papilloma virüs, p53, PCR, piterijiyum

Piterijiyum, bulber konjunktivanın kornea merkezine doğru olan patolojik bir uzantısıdır. Etiyolojisinde fiziksel ve kimyasal ajanlar, p53 gen mutasyonu ve HPV gibi suçlanan pek çok ajan vardır. HPV, piterijiyumda ilk olarak 1994 yılında Varinli ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Araştırmacılar, HPV'nin konjunktiva epitelinde p53 gen mutasyonuna neden olduğu ve bu mekanizma üzerinden oluşan kontrolsüz çoğalma sonucunda piterijiyumun meydana geldiğini düşünmektedir.

Bu çalışmada, primer ve tekrarlayıcı piterijiyumlarda p53 gen mutasyonu immünhistokimyasal yöntemle, HPV enfeksiyonu varlığı, HPV tip 16 ve 18 alt tiplendirmesi de PCR yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.

p53 gen mutasyonu olguların 64'ünde (%88.8) (58 primer, 6 tekrarlayıcı) saptanmıştır. Yirmi altı primer ve 2 tekrarlayıcı olmak üzere toplam 28 piterijiyumda HPV (%38.9) tesbit edilmiş, dört olguda HPV-18, 8 olguda da HPV-16 alt tiplendirmesi yapılabilmiştir.

Elde edilen bu sonuçlar, piterijiyum etiyolojisinde HPV ve p53 gen mutasyonunun önemli bir rolü olduğunu destekler niteliktedir. Etiyolojide var olan olası HPV enfeksiyonu nedeniyle, klinisyenler gelecekte ortaya çıkabilecek maligniteler ve tekrarlayıcı lezyonlar açısından hastaları yakın klinik takipte tutmalıdırlar.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]