SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 210-214    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01199
10 Yaşındaki Bir Çocukta Büyük Ovaryan Hemanjiyom ve Mikroskobik Disgerminom Birlikteliği
Mehmet KEFELİ1, Filiz KARAGÖZ1, Anais MALPICA2
1Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
2MD Anderson Cancer Center, Section of Gynecologic Pathology, Houston, TEXAS, USA
KEY WORDS : Over, Neoplasmlar, Hemanjiyom, Disgerminom, Çocukluk çağı

Ovaryan hemanjiyom farklı yaş gruplarındaki hastalarda ortaya çıkan nadir over tümörüdür. Genellikle rastlantısal olarak saptanan küçük, asemptomatik kitleler olarak görülür. Nadir durumlarda, bu tip tümörler diğer jinekolojik neoplaziler ile ilişkili olabilirler. Bu yazıda, 10 yaşındaki bir çocukta mikroskopik disgerminom odakları ile birlikte olan ovaryan hemanjiyom olgusunun klinikopatolojik bulguları sunuldu. Hasta akut karın yakınması ile hastaneye başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede sol overde kitle saptanması üzerine sol salpingo-ooferektomi yapıldı. Makroskopik olarak kitle 9,5 cm çapındaydı, kanama ve nekroz içeriyordu. Mikroskopik incelemede tümörün büyük kısmı hemanjiyomdan ibaretti. Ek olarak hemanjiyom ve ovaryan korteks arasında üç mikroskobik disgerminom odağı izlendi. İmmünohistokimyasal çalışmada disgerminom odakları PLAP, OCT-4 ve CD117 ile pozitifti. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu yukarıda açıklanan birlikteliğe sahip, şimdiye kadar bildirilen ilk olgudur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]