SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 023-029    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01204
Oligodendrogliom, Anjiosentrik Gliom ve Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümör Özellikleri Taşıyan İyi Diferansiye Pediatrik Glial Tümörler: Morfolojik Bir Tanısal Sorun
Hande KESER1, Michael BARNES2, Gregory MOES3, Han Sung LEE2, Tarık TİHAN2
1Department of Pathology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
2University of California, SAN FRANCISCO, USA
3Kaiser Permanente Oakland Medical Center, OAKLAND, USA
KEY WORDS : Gliom, Oligodendrogliom, Pediyatrik beyin tümörleri

Amaç: Oligodendrogliom çocukluk çağında çok ender görülen bir tümördür ve bu yaş grubunda oligodendrogliom izlenimi veren tümörler çoğunlukla diğer glial tümör gruplarına aittir. Ayrıca bu tümörlerin kesin tanısı ve özellikle erişkin oligodendrogliomlar için oluşturulmuş kriterler kullanılarak derecelendirilmesi ciddi zorluklara ve tartışmalara neden olmaktadır. Pediatrik oligodendrogliom olarak tanı almış bir dizi tümörün yeniden incelenmesi sırasında bu tanıya uymayan ve kesin olarak sınıflandırılamayan dört olgu bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Oligodendrogliom çalışmasına dahil edilmeyen bu dört tümör morfolojik olarak oligodendrogliom, anjiosentrik gliom ve disembriyoblastik nöroepitelyal tümör özellikleri içermekle birlikte bu kategorilerden hiçbirine uyumluluk göstermemektedir. Bu çalışmada, olguların klinik, histolojik ve immünohistokimyasal özellikleri araştırılmıştır.

Bulgular: İki erkek (her ikisi de 9 yaşında) ve iki kız çocuk hasta (4 yaşında ve 20 aylık) yeni gelişen epilepsi nöbetleri ile kliniğe başvurdu. Tüm olgulara cerrahi tedavi uygulandı ve iki hastada tekrar cerrahi girişim gerekti. Histolojik olarak bütün tümörlerde diffüz beyin dokusu infiltrasyonu, fokal anjiosentrik yapılanma, kortikal nodüller, fokal miksoid alanlar ve leptomeningial yayılım saptandı. İmmünhistokimyasal çalışmalar sonucu Olig-2 ve GFAP antikorları ile pozitif boyanma, EMA, p53, IDH-1 ve nöronal belirteçler ile negative boyanma görüldü. FISH yöntemi ile tüm tümörlerde 1p/19q kaybının bulunmadığı, elektron mikroskopik incelemede ise ependimal farklılaşmayı gösteren bir bulgu olmadığı saptandı. Dört hasta, ortalama takip süresi olan 112 ay sonunda yaşamlarını sürdürmekteydiler.

Sonuç: Bu dört olgu iyi diferansiye ve oligodendrogliom benzeri pediyatrik gliyal tümörlerin çeşitliliğini ve tanılarında karşılaşılan sorunları irdelemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]