SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 038-042    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01212
Geriatrik ve Postmenopozal Kadınların Servikal Sitoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
Bülent ÇAKMAK1, Doğan Reşid KÖSEOĞLU2
1Departments of Obstetrics and Gynecology, Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, TOKAT, TURKEY
2Departments of Pathology, Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, TOKAT, TURKEY
KEY WORDS : Servikal yayma, Servikal intarepitelyal neoplazi, Yaşlı, Türkiye

Amaç: Ülkemizde geriatrik dönem servikal sitoloji taraması ile ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, geriatrik (>65 yaş) ve postmenopozal (45-64 yaş) kadınların servikal sitoloji sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 - Haziran 2013 tarihleri arasında servikal sitoloji taraması yapılan 273 geriatrik ve 388 postmenopozal kadının servikal sitoloji sonuçları sitolojik anormallik varlığı açısından karşılaştırıldı. Değerlendirmede Bethesda Sistemi (2001) kullanıldı. Sitolojik anormallikler “atypical squamous cell of undetermined significance” (ASCUS), “cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion” (ASC-H), “low grade squamous intraepithelial lesion” (LSIL), “high grade squamous intraepithelial lesion” (HSIL), “squamous cell carcinoma” (SSC) şeklinde sınıflandırıldı.

Bulgular: Genel olarak sitolojik anormallik %3 oranında ve ASCUS, ASCH, LSIL ve HSIL sırasıyla %1,8, %0,3, %0,6 ve %0,3 oranında tespit edildi. Sitolojik anormallik geriatrik grupta postmenopozal gruba göre daha yüksek oranda tespit edildi (%5,1 vs %1,5) (p=0.008). Sitolojik anormallikler içerisinde ASCUS geriatrik grupta %3,7 ve postmenopozal grupta %0,5 oranında saptandı (p=0,005). Diğer sitolojik anormallikler açısından iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. Reaktif inflamatuar değişiklikler postmenopozal grupta daha fazla saptanırken atrofik değişiklikler geriatrik grupta daha yüksek oranda saptandı (p<0,001).

Sonuç: Servikal sitolojik tarama programı geriatrik grupta devam etmediğinden bu grup kadınlarda düşük oranda da olsa SIL rastlanabildiği unutulmamalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]