SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 060-063    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01223
Oral Fokal Epitel Hiperplazisi: Üç Olgu Sunumu
Parichehr GHALAYANI1, Payam TAVAKOLI2, Mehdi EFTEKHARI3, Mohammad Akhondzadeh HAGHIGHI1
1Department of Oral Medicine and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, School of Dentistry, ISFAHAN, IRAN
2Department of Oral & Maxillofacial Pathology, Kermanshah University of Medical Sciences, School of Dentistry, KERMANSHAH, IRAN
3Department of General Pathology, Ahwaz University of Medical Sciences, School of Medicine, AHWAZ, IRAN
KEY WORDS : Fokal epitelyal hiperplazi, Heck hastalığı, Yanak mukozası

Fokal epitelyal hiperplazi veya Heck hastalığı, human papillomavirus tip 13 veya 32 ilişkili oral mukozal membranları etkileyen, sıklıkla genç erişkinlerde görülen asemptomatik nadir bir hastalıktır. İlk olarak Amerikan yerlilerinde ve Eskimolarda tanımlanmış olmasına karşın diğer etnik guruplarda da görülmektedir. İran'da yaşayan Afganistan göçmeni ailede, aynı aile bireyleri olmaları nedeniyle ailesel predispozisyon ile ilişkili olduğu düşünülen 3 olgu tanımlamaktayız. Olgular klinik ve histopatolojik özellikleri nedeniyle fokal epiteliyal hiperplazi tanısı almışlardır. Lezyonlar oral hijenin iyileştirilmesini takiben 4 ay sonra belirgin olarak gerilemiştir. Hastalığın tanınabilmesi için diş hekimleri oral kaviteyi etkileyen bu tip lezyonların klinik bulgularının farkında olmalıdırlar. Tanı histopatolojik inceleme ve klinik değerlendirme ile konur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]