SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 105-110    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01231
Akciğer Adenokarsinomunda, Histolojik Patern ve Tanıda Kişiler Arası Uyum Değerlendirmesi
Halide Nur ÜRER1, Rengin AHISKALI2, Naciye ARDA1, Sebnem BATUR3, Leyla CİNEL4, Gerhard DEKAN5, Neslihan FENER1, Pınar FIRAT6, Silvana GELEFF5, Büge ÖZ3, Yasemin ÖZLÜK6, Kürşat YILDIZ7, Emine Dilek YILMAZBAYHAN6, Handan ZEREN8, Atilla UYSAL9
1Departments of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, ISTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, ISTANBUL, TURKEY
3Istanbul University, Cerrahpaşa Medicine Faculty, ISTANBUL, TURKEY
4Ministry of Health Istanbul Medeniyet University, ISTANBUL, TURKEY
5Medical University of Vienna, VIENNA, AUSTRIA
6Istanbul University, Istanbul Medicine Faculty, ISTANBUL, TURKEY
7Kocaeli University, Faculty of Medicine, ISTANBUL, TURKEY
8Acibadem University, Faculty of Medicine, ISTANBUL, TURKEY
9Departments of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, ISTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Adenokarsinom, Akciğer tümörleri, Gözlemci değişkenliği

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akciğer adenokarsinomunda baskın histolojik patern belirlemede ve nihai tanı konusunda değerlendiriciler arası uyumun araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Komplet cerrahi rezeksiyon uygulanan ve mikst tipte primer akciğer adenokarsinom tanılı 12 olgu çalışmaya alındı. Çalışma sekiz merkezden 12 patologun katılımı ile yapıldı. Değerlendiricilerden baskın patern tayini ile son tanı olarak invaziv adenokarsinom, minimal invaziv adenokarsinom arasında seçim yapmaları istendi.

Bulgular: Patologlar arasında baskın patern uyumunda kappa değeri 0.36 idi. Lepidik, asiner, papiller, solid, mikropapiller ve musinöz paternde uyum sırasıyla 0,34, 0,28, 0,30, 0,80, 0,16, 0,38 (p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001) idi. Hiçbir olgu in situ adenokarsinom tanısı almadı. Minimal invaziv adenokarsinom ve invaziv adenokarsinom tanısı için değerlendiriciler arasındaki uyum düşüktü (kappa değeri 0,17 (p<0,001)).

Sonuç: Patologlar arası akciğer adenokarsinomunu baskın patern saptamasında uyum orta düzeyde bulundu. Minimal invaziv adenokarsinom ile İAK arası uyum ise düşük düzeyde idi. Histolojik patern kriterleri daha açık ve daha detaylı olarak tanımlanmalıdır. Eğitim programları ve çok merkezli çalışmalar tanıların standardizasyon ve uyumunu geliştirilebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]