SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 206-210    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01234
Meningotelyal Benzeri Girdapsı Yapılar ve Metaplastik Kemik Yapımı ile Karakterli Dediferansiye Liposarkom Olgusu
Duygu GÜREL, Aydanur KARGI
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, Türkİye
Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Liposarkom, Dediferansiasyon, Yumuşak doku tümörleri

Dediferansiye liposarkom, düşük ya da yüksek dereceli lipojenik olmayan komponetten iyi diferensiye liposarkom alanlarına geçiş ile karakterli lezyondur. Son zamanlarda nonlipojenik komponentin meningotelyal benzeri girdapsı yapılar oluşturduğu, metaplastik osifikasyon alanlarının eşlik ettiği dediferansiye liposarkom tanımlanmıştır. Olgumuz pelvik retroperitonda yerleşimli, 13x10x8 cm boyutlarda, büyük komponenti nonlipojenik özellikte olan, meningotelyal benzeri girdapsı yapılar oluşturan dediferansiye liposarkom tanısı alan, 59 yaşında, erkek hastadır. Olgu bu özgün morfolojiye sahip dediferansiye liposarkomların ender görülmesi, biyolojik davranışı ile ilgili farklı verilerin bulunması, nonlipojenik komponentin baskın olduğu tümörlerde ayırıcı tanı zorluğu nedeniyle literatüre katkıda bulunmak amacıyla sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]