SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 087-093    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01240
Her-2 Durumu İmmünhistokimya ile Negatif olan İnvaziv Meme Karsinomlarında İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Değerlendirme (Ulusal Çok Merkezli Çalışma)
Sıtkı TUZLALI1, Ekrem YAVUZ1, Tülay CANDA2, Merih GÜRAY2, Melin Özgün GEÇER3, Yurdanur SÜLLÜ4, Cem SEZER5, Dinç SÜREN5, Serpil DİZBAY SAK6, Zerrin CALAY7, Şennur İLVAN7, Suzan ZORLUDEMİR8, Melek ERGİN8, Fatma Şeyda KARAVELİ9, Elif PEŞTERELİ9, Fatih ÖZDENER10, Kasım ÜSTÜNDAĞ10
1Departments of Pathology, 1İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İSTANBUL,TURKEY
4Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
5Antalya Training and Research Hospital, ANTALYA, TURKEY
6Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
7İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
8Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
9Akdeniz University, Faculty of Medicine, ANTALYA, TURKEY
10Roche Müstahzarlari San. A.S., TURKEY
KEY WORDS : İn situ hibridizasyon, İmmünohistokimya, Meme kanseri, Her-2, Kalite güvencesi

Amaç: Bu çalışmada, Her-2 durumları önceden immünohistokimyasal olarak skor 0 veya 1+ olarak tanımlanmış meme karsinomu olgularında silver in situ hibridizasyon ile tekrar test yapılarak Her-2 pozitiflik oranının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 9 merkezin katkısıyla, 552 olgu değerlendirildi. Çalışmaya, Her-2 immünohistokimya sonucu 0/1+ bulunmuş meme kanseri olguları alındı. Bu olgulara ait parafin blok kesitlerinde merkez laboratuvarında Her-2 durumu silver in situ hibridizasyon yöntemiyle yeniden değerlendirildi. Her-2 gen amplifikasyonu, Her-2/ CEP 17 oranının 2,2’den fazla olması şeklinde tanımlandı. Her-2/CEP 17 oranı 1,8-2,0 arasındaki olgular şüpheli ve 1,8’in altındaki olgular ise negatif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 552 olgunun in situ hibridizasyon ile tekrar değerlendirmesinde skor 0 olan olguların 11’i (%3,2) ve skor 1+ olanların 11’i (%5,3) olmak üzere toplam 22 olguda Her-2 gen amplifikasyonu saptandı. Skor 0 ve 1+ olan olgulardaki Her-2 gen amplifikasyon saptama oranları çalışma merkezlerinde %0 ile %10,48 arasında değişmekteydi. Skor 0 olan olguların 28’inde (%8,1) ve skor 1+ olan olguların 25’inde (%12,1) polizomi görüldü. Polizomi olan olgulardan 5’inde (%9,4) Her-2 gen amplifikasyonu olduğu, 48’inde ise (%90,6) olmadığı belirlendi.

Sonuç: Çalışmanın bulguları, anti- Her-2 tedaviden yararlanma potansiyeli olan bir popülasyonun (%3,98) immünohistokimya yöntemi ile gözden kaçabileceğini göstermektedir. Bu sonuç, özellikle de çok sayıda meme kanseri olgusuyla karşılaşılan merkezi laboratuvarlarda kalite güvencesinin önemini ortaya koymaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]