SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 094-099    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01241
Ameloblastom ve Odontojenik Kistlerde Caveolin-1 Ekspresyonu
Zohreh JAAFARI-ASHKAVANDI, Soheil PARDIS, Maryam ASADZADEH, Azadeh ANDISHEH-TADBIR, Ali DEHGHANI-NAZHVANI
Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, SHIRAZ, IRAN
KEY WORDS : Ameloblastoma, Odontojenik kist, Caveolin-1, İmmünohistokimya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir grup odontojenik kist ve tümörde caveolin-1 ekspresyonunu değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, caveolin-1 ekspresyonu, 18 dentigeröz kist, 18 odontojenik keratosit, 3 ortokeratinize odontojenik kist, 2 kalsifiye odontojenik kist ve 34 ameloblastomu (solid ve unikistik) içeren 75 olguda immünohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Odontojenik kistlerin % 100’ünde pozitif immünohistokimyasal reaksiyon saptanmıştır. Bu sonuç hem unikistik (% 65) hem de solid (% 55) ameloblastomada saptanandan anlamlı ölçüde yüksektir.

Sonuç: Bu çalışma caveolin-1 ekspresyonunun, bütün odontojenik kistlerde ameloblastomalardan daha fazla olduğunu göstermiştir. Bulgular caveolin-1 yokluğunun odontojenik lezyonların agresivitesini arttırabileceğini ve ameloblastomaların diğer odontojenik lezyonlardan ayırt edilebilmesi için yararlı bir gösterge olabileceğini ortaya koymuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]