SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 118-123    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01243
Çorum İlinde Tanı Konulan Kanser Olgularının Dağılımı Üzerine Bir Çalışma
Yılmaz BAŞ, Pınar UZBAY, Güven GÜNEY, Behice Hande ERENLER, Dilek YILMAZ, Çiğdem ÖZDEMİR
Department of Pathology, Hitit University, Çorum Education and Research Hospital, ÇORUM, TURKEY
KEY WORDS : Epidemiyoloji, Kanser, Türkiye

Amaç: Çorum ilinde bölgesel tümör istatistiklerinin oluşturulmasına katkıda bulunacak güvenilir bilgiler sağlamak amacıyla bu ilde tanı konulan kanser olgularının yaş, cinsiyet ve organ dağılım frekanslarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı retrospektif çalışmada Çorum ilinde hizmet veren bir üniversite hastanesi ve iki özel hastanenin patoloji bölümlerinin arşiv kayıtları incelendi. Toplam 138.973 kayıtlı patoloji raporu tarandı. Primer odakları bilinen metastatik kanserler çalışma dışı tutuldu. Kanser tanısı alan toplam 2184 olgunun en sık görülen 10 kanser tipine göre cinsiyet, yaş ve sistem/organ dağılımları belirlendi.

Bulgular: Erkek/kadın oranı 1.44 olup ortalama yaş 64.26 yıldı. Kanser erkeklerde en sık 70-79 yaş aralığında (%35,27) görülmekteyken ikinci en sık aralık 60-69 yaş aralığıydı (%23,88). Kanser kadınlarda en sık 70-79 yaş aralığında (%24,16) görülmekteyken, ikinci en sık aralık 60-69 yaş aralığıydı (%22,60). En sık görülen ilk beş kanser sırasıyla cilt (%33,60), prostat (%13,87), mide (%9,07), mesane (%8,61) ve meme kanseriydi (%7,88).

Sonuç: Çorum ilinde tanı konulan kanser olgularının organ/sistem dağılımı Türkiye genelindeki verilerden farklıdır. Güvenilir verilerin elde edilebilmesi için kanser kayıt merkezlerinin gelişimi, aktif kanser kayıt sistemine geçilmesi ve tüm sağlık kuruluşlarından elde edilecek kanser verilerinin tek bir organizasyon altında birleştirilmesi gereklidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]