SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s)     
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01244
Primer Meme Kanserinde Lenfatik Vaskülarizasyon: HER2 Overekspresyonu Gösteren Tümörler; Steroid Reseptör-Pozitif, Triple-Pozitif ve Triple-Negatif Tümörlere Kıyasla Daha Fazla Lenfatik Damar İçermektedir
Savelina POPOVSKA, Ivan IVANOV
Departments of Pathology, Medical University-Pleven, PLEVEN, BULGARIA
KEY WORDS : Meme tümörleri, Östrojen reseptörü, Progesteron reseptörü, HER2, Lenfanjiyogenez

Amaç: Bu çalışmada, meme kanserlerinin immünhistokimyasal alt tipleri ile lenfatik vaskülarizasyon arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2004-2007 yılları arasında opere edilmiş, rastlantısal olarak seçilen 179 invaziv meme kanserli hasta alındı. Hastalar, steroid reseptör pozitif (steroid reseptör pozitif/ HER2 negatif), triple pozitif (steroid reseptör pozitif ve HER2 pozitif), triple negatif (steroid reseptör ve HER2 negatif) ve HER2 aşırı ekspresyonlu (steroid reseptör negatif ve HER2 pozitif) olarak 4 alt tipte sınıflandı. Olgularda gerekli immünhistokimyasal ve in situ hibridizasyon incelemeler yapılarak, bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortanca intratümöral lenfatik damar yoğunluğu ve ortanca intratümör lenfatik damar alanı, alt tipler arasında anlamlı olarak değişkenlik gösterdi (KW =49.8611; p<0.0001 ve KW =21.5122; p=0.0001). Alt tipler arasında aksiller lenf nodu tutulumu açısından anlamlı farklılık saptanmadı (χ2=1.66; Df=3; p=0.6460).

Sonuç: Bulgularımız HER2 aşırı eksprese eden meme karsinomlarının diğer alt tiplere kıyasla yüksek sayıda intratümöral lenfatik damar içerdiğini göstermektedir. Tümör içinde yeni oluşan damarların lenfojen yayılım açısından yegane faktör olmadığını ileri sürmekteyiz. Çünkü bu özellikleri gösteren tümörlerde diğer alt tiplere kıyasla lenf nodu metastazı sıklığında bir artış saptanmamıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]