SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 200-204    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Overde matür kistik teratom içinde gelişen primer insüler karsinoid tümör ve endometriyal papiller seröz karsinom birlikteliği
Ayten LİVAOĞLU1, M. Banu YILMAZ2, Ayşim ÖZAĞARI2, Fevziye KABUKÇUOĞLU2
1Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, TRABZON
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, TRABZON
KEY WORDS : Over, endometriyum, karsinoid, seröz papiller karsinom

Overin primer karsinoid tümörleri nadir olup metastatik karsinoid tümörlerden ayrılmalıdır. Uterusun seröz papiller karsinomu ise oldukça agresif bir endometriyal karsinom tipidir. Olgu, 70 yaşında olup, postmenopozal kanama yakınması ile kliniğe başvurmuş, endometriyal küretaj materyali papiller seröz karsinom tanısı almıştır. Total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferekomi materyalinde uterin kavitedeki tümör dışında; sol over 6x4,5x4 cm boyutlarda, multiloküle kistik görünümde olup, kist duvarında 1,5 cm çapında nodül izlenmiştir. Histopatolojik incelemede overde matür kistik teratom içinde gelişen insüler karsinoid tanısı alan olgunun, endometriyal papiller seröz karsinom ile birlikteliği ilginç bulunarak sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]