SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 211-214    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01247
Simplastik Glomus Tümör
Fevziye KABUKÇUOĞLU1, Hanife ÖZKAYALAR1, Damlanur SAKIZ1, Yavuz KABUKÇUOĞLU2
1Department of Medical Pathology, Şişli Etfal Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Training and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Glomus tümörü, Ayırıcı tanı, Metastaz

Nükleer pleomorfizm dışında başka bir malignite bulgusu içermeyen simplastik glomus tümörü çok nadirdir. Burada diğer bir simplastik glomus tümörü olgusu sunulmaktadır. Otuzyedi yaşında kadın hasta, sol el 4. parmak ucunda ağrılı nodül nedeni ile hastaneye başvurmuştur. Kitlenin bir yıldır mevcut olup, soğuğa maruz kalma ile ağrısının arttığı bildirilmiştir. İyi sınırlı 0,5 cm çapındaki kitlenin histopatolojik incelenmesinde, ileri derecede nükleer pleomorfizm gösteren yuvarlak ya da kübik şekilli epiteloid hücrelerden oluşan lezyon görülmüştür. Yer yer tipik glomus tümörünü temsil eden uniform şekilli, çevresinde halo içeren santral nükleuslu hücre grupları da izlenmiştir. İmmünohistokimyasal çalışmada düz kas aktini, kaldesmon ve vimentin ile boyanma görülmüştür. Ki-67 ile boyanma izlenmemiştir. Tip IV kollajen ile tümör hücrelerinin tek tek sarıldığı dikkati çekmiştir. Atipik, sellüler morfolojisine karşılık simplastik glomus tümörü klinik olarak benign davranır; bu nedenle malign glomus tümörü yanı sıra diğer primer ve metastatik malign tümörler ile ayrımı önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]