SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 040-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01251
Terminal İleuma Lokalize Natural Killer-Benzeri T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Ümit BAYOL1, Süheyla CUMURCU1, Kerem KARAMAN2, Cem TUĞMEN2, Çağlar AKDENİZ1, Özlem AKMAN1, Saime ÜNLÜOĞLU1
1Departments of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Departments of General Surgery, Tepecik Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Natural killer T-hücreleri, Lenfoma, Çölyak hastalığı

İntestinal intraepitelyal lenfositler organize olmamış en geniş lenfoid popülasyonlardan birini temsil etmekte olup, farklı ontojenez ve fenotipe sahip birçok alt kümeden meydana gelmektedirler ki bu durum ayırıcı tanıyı daha da komplike hale getirmektedir. Kırk üç yaşındaki erkek hastaya terminal ileumdan kaynaklı kitle perforasyonu nedeniyle acil laparatomi uygulandı. Kitleyi içeren sağ hemikolektomi ve ince bağırsak rezeksiyonu yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede mikroskobik olarak belirgin nükleolü olan veziküler nükleuslu ve berrak geniş sitoplazmik alan içeren orta ve geniş çapta hücreler gözlendi. Tümör kitlesine komşu bağırsak mukozasında Çölyak Hastalığı bulgularına rastlanılmadı. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri CD45+, CD3+, CD4+, CD8+, CD56+ ve pansitokeratin-, CD20-, CD79a-, CD5-, CD30- olarak boyandı. Endomisial antikor, antigliadin IgM ve IgG antikorları ve anti-Ebstein-Barr virüs latent membran proteini negatif saptandı. Tümör kitlesine, natural killer benzeri T hücreli lenfoma tanısı konuldu.Primer intestinal sitotoksik natural killer benzeri T hücreli lenfoma nadir görülen bir antite olup, diğer T hücreli lenfomalardan ayırıcı tanıda karışıklığa neden olabilmektedir. Kesin tanı koyabilmek için mikroskopik değerlendirmeye ilaveten immünohistokimyasal analizler ve serolojik testlere gereksinim bulunmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]