SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 244-247    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01257
Subkutanöz Leiomyosarkomun Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi ile Tutulmuş Lenf Nodlarına Metastazı
Ayfer KAMALI POLAT1, Atilla SORAN2, Amal KANBOUR-SHAKIR3, Howard EDINGTON2
1Department of General Surgery, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
2Departments of Surgical Oncology, Pittsburgh University, UPMC, Pittsburgh PA, USA
3Departments of Pathology, Pittsburgh University, UPMC, Pittsburgh PA, USA
KEY WORDS : Leiomyosarkom, Kronik lenfositik lösemi, Lenf nodu, Metastaz

Bu yazıda, 76 yaşında erkek hastada kronik lenfositik lösemi tanısıyla tedavi alıyorken, sağ boyun bölgesini tümüyle kaplayan ve parotis bezine kadar uzanan ikincil ülsere tümöral kitle ile ilgili verileri sunuyoruz. Boyundaki gelişen ülsere tümöral kitleye total eksizyon ve sağ modifiye radikal boyun diseksiyonu ve sağ parotidektomi ve flep ile rekonstrüksiyon uygulandı. Patolojik inceleme sonucu, iskelet kası, deri ve yumuşak doku içinde invaze, deri ve deri altı dokusunun yüksek dereceli leiomyosarkomu tanısı kondu. Ayrıca, küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik lösemi tarafından diffüz infiltre olmuş lenf nodlarında senkron leiomyosarkom metastazı da tespit edildi. Aynı lenf nodunda iki ayrı malignitenin infiltrasyonu ve nadir görülen baş boyun bölgesi subkutanöz sarkoma tanısı olması nedeniyle olgu literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]