SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 053-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA MÜSİN İÇERİĞİ
Nihal KILINÇ, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Mehmet ÖZAYDIN, Gülşen YILMAZ, İ. Hamdi KARA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kolorektal karsinom, müsin

Kolorektal karsinomların özel bir tipi olarak bilinen müsinöz karsinom (MK) klinik ve patolojik özellik bakımından nonmüsinöz tipten birçok farklılıklar içerir. Bu çalışmada 1997-2001 yılları arasında kliniğimize gelen 149 olgu retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik olarak müsin miktarı %50’den fazla olanlar MK, %50’den az olanlar nonmüsinöz karsinomlar (NMK) olarak gruplandırıldı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, grade, stage ve prognoz ilişkileri incelendi. Tüm olgularımızın yaş ortalaması 49.41±14 idi. Olgularımızın %23.4’ünde MK, %76.5’de NMK mevcuttu. MK’lu hastaların %13,4’ü (20 olgu) kadın ve bunların %35’i (7 olgu) 40 yaş altındaydı. Her iki tümör yerleşiminde rektosigmoid bölgeyi sağ kolon takip ediyordu (p<0.01). Beş yıllık sağ kalımın MK’larda, NMK’lara oranla daha kötü olduğunu saptadık (p<0.05). Kolorektal karsinomlarda, yüksek oranda müsin içeriği saptandığında tümör lokalizasyonu, invazyon derinliği, diferansiasyon derecesi ve evre gibi diğer prognostik faktörlerle beraber değerlendirilip kapsamlı tedavi protokolu uygulanmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]