SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 166-170    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01267
ASCUS Tanısı Olan Hastaların Kolposkopik Biyopsi Örneklerinde İmmünohistokimyasal Olarak Human Papilloma Virüs Pozitifliğinin Araştırılması
Güldeniz AKSAN DESTELİ1, Ebru DEMİRALAY2, Türkan GÜRSU1, Ali AYHAN3
1Departments of Obstetrics and Gynecology, Başkent University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Departments of Pathology, Başkent University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Departments of Obstetrics and Gynecology, Başkent University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Serviks uteri, Kolposkopi, Servikal intraepitelyal neoplazi, İnsan papilloma virüsü, İmmünohistokimya

Amaç: Yapılan birçok epidemiyolojik çalışmada human papilloma virüse bağlı enfeksiyonların servikal preinvaziv ve invaziv lezyonlarda başlıca rolü oynadığı ispatlanmıştır. ASCUS (atypical cells of undetermined significance) tüm servikal sitolojilerin yaklaşık %4-5'inde saptanır. Bu çalışmada sitolojide ASCUS tanısı almış ve kolposkopik biyopsi uygulanmış hastaların biyopsi materyallerinde immünohistokimyasal olarak HPV varlığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 115 ASCUS tanısı alan hastanın kolposkopik biyopsi ve/veya Loop Electro Excisional Procedure (LEEP) materyalleri değerlendirildi. Tüm materyallere immünohistokimyasal olarak HPV (tip 6,11,16,18,31,33,42,51,52,56 ve 58) uygulandı. Biyopsi sonuçları ile HPV pozitifliği arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların %34,8'inde CIN (Servikal intraepitelyal neoplazi) I, %13'ünde CIN II, % 9,6'sında CIN III, % 42,6'sında servisit saptandı. Olguların 11'inde (% 9,6) HPV immünohistokimyası pozitif olup, 104'ünde (% 90,4) boyanma görülmedi. Kronik servisitlerde pozitif boyanma görülmedi. CIN I tanılı grupta pozitif boyanma oranı %15 (6/34), CIN II tanılı grupta %20 (3/12) ve CIN III tanılı grupta %18,2 (2/9) idi.

Sonuç: Çalışmamızda, HPV pozitifliği hem toplamda, hem de biyopsi ile tanımlanmış CIN olgularında literatürde verilen rakamlara göre oldukça düşüktür. Ancak servisit olgularının hiçbirinde boyanma olmamıştır. Sonuç olarak immünohistokimyasal incelemenin HPV tespitinde kullanılmasının uygun bir teknik olmadığı düşünülmüştür.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]