SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 159-165    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01272
CAMTA1 İmmünekspresyonu Epitelioid Hemangioendotelyomun Taklitlerinden Ayrımında Kullanışlı Değildir
Zarifa YUSİFLİ, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : CAMTA1 protein, Yumuşak doku neoplazileri, Vasküler neoplaziler, İmmünohistokimya

Amaç: Epitelioid hemangioendotelyom intermediyer malignite gösteren vasküler tümörlerin ender görülen üyesidir. Yakın zamanda, CAMTA1 ekspresyonunu arttıran t(1;3) translokasyonu ve WWTR1/ CAMTA1 gen füzyonu varlığının bu tümör için özgül olduğu bulunmuştur. Piyasada bulunan CAMTA1 antikorunu kullanarak epitelioid hemangioendotelyom ve potansiyel taklitçilerinde CAMTA1 immünekspresyon profilini inceledik.

Gereç ve Yöntem: 12 epitelioid hemangioendotelyom, 10 anjiosarkom, 9 epitelioid sarkom, 8 malign melanom, 8 taşlı yüzük hücreli karsinom, 7 memenin lobüler karsinomu, 2 epitelioid mezotelyoma, 2 rabdoid tümör ve 12 çeşitli hemanjiomun formalin fikse parafine gömülü bloklarından hazırlanan standart tam yüzey kesitler, sitrat pH 6.0 da 20 dakika ön işlemden geçirildikten sonra Leica Bond detection kit ve DAB kromojeni kullanılarak anti-CAMTA1 (ab64119, 1:200; Abcam) ile boyandı. Güçlü nükleer CAMTA1 ekspresyonu yaygınlığa göre negatif (<%5 pozitif), ‘1+’ (%5-25 pozitif), ‘+2’ (%25-50 pozitif) and ‘+3’ (>%50 pozitif) olarak skorlandı.

Bulgular: Yetmiş olgunun 60’ında (%86) +2 veya +3 güçlü nükleer boyanma görülmüştür: epitelioid hemangioendotelyomların %83, anjiosarkomların %100, epitelioid sarkomların %89, malign melanomların %89, taşlı yüzük hücreli karsinomların %63, memenin lobüler karsinomlarının %71, epiteloid mezotelyomaların %100, rabdoid tümörlerin %50 ve hemanjiomların %100’ü boyanmıştır. Nöronların yanı sıra, skuamöz epitel, deri ekleri, meme lobülleri, prostat bezleri, safra kanalları, kolonik mukoza ve gastrik pitlerde CAMTA1 ekspresyonu gözlenmiştir.

Sonuç: Epitelioid hemangioendotelyom, potansiyel morfolojik taklitçileri ve diğer benign ve malign vasküler tümörler güçlü ve yaygın CAMTA1 ekspresyonu göstermiştir ki bu CAMTA1 immünohistokimyasının ayırıcı tanıda yardımcı olarak kullanımını hükümsüz kılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]