SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 178-183    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01269
Kolon Adenokarsinomlarında STAT3, BCL-XL ve MMP-2 Proteinlerinin Salınımının Tanısal Değeri ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
Gökhan ARTAŞ, H. İbrahim ÖZERCAN
Departments of Pathology, Fırat University Hospital, ELAZIĞ, TURKEY
KEY WORDS : Kolon tümörleri, STAT3 protein, Bcl-xL protein, Matrix Metalloproteinase 2, Prognoz

Amaç: Kolon adenokarsinomları gastrointestinal sistemin en yaygın malignitesidir. Prognozda önemi olan birçok faktör tanımlanmıştır. Çalışmamızda, kolon adenokarsinomlarında Transkripsiyonun Sinyal Dönüştürücü ve Aktivatörü 3 (STAT3), B Hücreli Lenfoma Oldukça Büyük (Bcl-xL) ve Matrix Metalloproteinaz-2 (MMP-2) proteinlerinin salınımı ve prognostik faktörlerle ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza rastgele seçilen 45 kolon adenokarsinomu (15 iyi diferansiye, 15 orta derecede diferansiye, 15 az diferansiye) ve 15 normal kolon mukozası örneği alındı. Kesitlere immünohistokimyasal olarak STAT3, Bcl-xL ve MMP-2 uygulandı.

Bulgular: STAT3 boyanma şiddeti ve yaygınlığı normal mukoza ve karsinom grubu arasında anlamlı farklılık gösterirken (p<0,05) Bcl-xL’de farklılık bulunmadı (p>0,05). MMP-2 şiddetinde kontrol grubu ile karsinomlu grup arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). STAT3 yaygınlığı ve MMP2’nin şiddeti ile tümörün diferansiasyon dereceleri arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Bcl-xL yaygınlık ve şiddeti ile tümörün diferansiasyonu arasındaki ilişki anlamsızdı (p>0,05). Her üç belirtecin yaygınlığı ve şiddeti ile lenf düğümü metastazı ve tümör çapı arasındaki ilişkide sadece MMP-2 yaygınlığı ile tümör çapı arasında ters korelasyon bulundu (r= -0,318).

Sonuç: Sonuç olarak, kolon adenokarsinomların tanısında ve prognostik faktörlerden olan tümörün diferansiasyon derecelerinin saptanmasında Bcl-xL’nin herhangi bir rolü olmadığı, bununla birlikte STAT3 ve MMP-2’nin belirgin ilişkisi olduğu görüldü.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]