SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 021-026    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru ve modifiye Gleason skoru açısından karşılaştırılması
Banu DOĞAN GÜN1 ,Sibel BEKTAŞ1, Burak BAHADIR1, Aydın MUNGAN2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
KEY WORDS : Prostat, adenokarsinom, Gleason skoru, modifiye Gleason skoru

Prostat adenokarsinomlarında histolojik derece, hastalığın evre ve prognozunu belirlemede önemli bir faktördür. Bu çalışmada iğne biyopsisi ve radikal prostatektomi materyallerinde Gleason ve modifiye Gleason skorlarının tutarlılığını sınamayı amaçladık.

Adenokarsinom tanısı alan 25 olgunun iğne biyopsisi ve radikal prostatektomi materyalleri değerlendirilmiştir. Biyopsi ve radikal prostatektomi örneklerinde ortalama Gleason skoru sırasıyla 6,4 (SS±0,7) ve 6,64 (SS±1,3) iken, bu oran modifiye Gleason skoru için 7,32 (SS±1,43) ve 7,32 (SD±0,98) idi. ‹ğne biyopsisi örneklerindeki Gleason skorunun radikal biyopsi materyali ile tutarlılığı %48 (12/15), yüksek skor verilen olguların oranı %32 (8/25) ve düşük skor verilen olguların oranı %20 (5/25) olarak saptanmıştır. Modifiye Gleason skorlama sistemine göre ise biyopsi örneklerinin radikal materyal ile tutarlılığı %56 (14/25), yüksek skorlama oranı %24 (6/25) ve düşük skorlama oranı %20 (5/25) idi. Gleason ve modifiye Gleason skorları, tutarlı olan ve olmayan skorlar açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldığında her iki grup arasında fark gözlenmedi (p> 0.05). Her iki skorlama sistemi için iğne biyopsisi örneklerinde yüksek skorlama hatalarının, düşük skorlama hatalarına göre daha fazla olduğu izlendi.

Bu bulgular modifiye Gleason skorunun, Gleason skoru kadar güvenilebilir ve tekrarlanabilir olduğunu göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]