SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 009-015    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01277
Metastaz İlişkili Protein 1 Ekspresyonunun Oral Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Metastaz ve Anjiyogenez ile İlişkisi
Azadeh ANDISHEHTADBIR1, Ali Dehghani NAJVANI1, Soheil PARDIS1, Zohreh Jafari ASHKAVANDI1, Mohammad Javad ASHRAF2, Bijan KHADEMI3, Fereshteh KAMALI1
1Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, SHIRAZ, IRAN
2Department of Pathology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, SHIRAZ, IRAN
3Department of Otolaryngology, Khalili Hospital, Shiraz Institute for Cancer Research, Shiraz University of Medical Sciences, SHIRAZ, IRAN
KEY WORDS : MTA-1 protein, Skuamöz hücreli karsinom, İmmünohistokimya, Metastaz, Baş boyun tümörleri

Amaç: Metastaz ilişkili protein 1 (MTA1) bazı karsinomlarda kötü prognoz ile ilişkilidir. MTA1 proteinin farklı tümörlerde anjiyogenez ile ilişkisini gösteren son çalışmalar MTA1 in malign tümörlerde anjiyogenezi uyarmada rolünü olabileceğini desteklemektedir. Bu çalışma, oral skuamöz hücreli karsinomun biyolojik davranışının saptanmasında MTA1 in rolü ve MTA1 proteinin tümör anjiyogenezi ile ilişkisini göstermek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 44 oral skumöz hücreli karsinom ve 15 normal epitel immünhistokimyasal olarak MTA1 ve CD105 ile boyanmıştır.

Bulgular: Skuamoz hücreli karsinomlarda MTA 1 ekspresyonu %97,7 iken kontrol grubunda bu oran %33,3 olup karsinomlarda belirgin olarak yüksek saptanmıştır. MTA1 ekspresyonunun oral skuamoz hücreli karsinomlarda ortalama yüzdesi 76,88±%25,33 olup, kontrol grubundan belirgin olarak yüksektir (22,81±10,83). Sonuçlarımız lenf nodu metastazı, tümör boyutu ve evre ile MTA1 ekspresyonu arasında ilişkiyi desteklemiştir. MTA1 protein ekspresyonu ve mikrodamar dansitesi ilişkisi araştırıldığında yüksek mikrodamar dansitesinin MTA1 overekspresyonu gösteren tümörlerde, overekspresyon göstermeyen tümörlere göre daha sık olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma, oral skuamöz hücreli karsinomlarda yüksek MTA1 protein ekspresyonunun görüldüğünü ve bu ekspresyonun tümör progresyonu ve artmış tümör anjiyogenezi ile yakın ilişkisini göstermiştir. Bulgular MTA1 proteinin tümörün progresiv fenotipinin saptanmasında kullanılabileceğini, kötü prognozu belirleyen prognostik bir belirteç olarak klinik potansiyeli olabileceğini göstermektedir ve ayrıca oral skuamöz hücreli karsinom hastalarında antianjiyogenezise yönelik hedef tedavilerinde kullanılabilme potansiyeline sahip olabileceğini düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]