SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 030-035    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01279
Bazal Hücreli Karsinomlar ve İyi Differansiye Skuamöz Hücreli Karsinomlarda CXCR-4 ve COX-2 Ekspresyonu; Bunların Tümör İnvazivliği ve Histolojik Subtip ile İlişkileri
Oya Nermin SİVRİKOZ1, Belkız UYAR2, Filiz DAĞ3, Funda TAŞLI1, Salahattin M. SANAL4
1Department of Pathology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
Department of Dermatology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Pathology, Tınaztepe Private Hospital, İZMİR, TURKEY
4Department of Oncology, Tınaztepe Private Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : CXCR-4, COX-2, Bazal hücreli karsinom, Skuamöz hücreli karsinom, Deri tümörleri

Amaç: CXCR-4 ve COX-2 birçok neoplastik süreçte rol oynayan biyolojik belirleyicilerdir. Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinomlarda bu belirleyicilerin ekspresyonlarındaki farkları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 38 bazal hücreli karsinom (noduler, infiltratif ve mikronodüler subtipler) ve 24 iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinom hastasında invazyon derinliği, tümör lokasyonu, yaş, CXCR-4 ve COX-2 ekspresyonu arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: İstatistiksel olarak, CXCR-4 ve COX-2 ekspresyonunda, skuamoz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom arasında önemli bir fark saptanmadı. Bununla beraber, her iki tümörde de invazyon derinliği arttıkça ekspresyon derecesinin arttığı saptandı. İnfiltratif tip bazal hücreli karsinomda, diğer subtiplere kıyasla bu iki belirleyicinin ekspresyonu daha yüksekti . Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0,05). Ayrıca COX-2 ve CXCR-4 ekspresyonları arasında kuvvetli pozitif korelasyon saptandı (p<0.05).

Sonuç: Her iki tümörde de, CXCR-4 ve COX-2 ekspresyonunun derecesi invazivlikle ilişkilidir; bununla birlikte, infiltratif tip bazal hücreli karsinom, tüm subtipler içinde en yüksek derecede CXCR-4 ve COX-2 ekspresyonu gösterir. Ek olarak bulgularımız, bu iki belirleyicinin herbirinin tümör invazyonu ile ilişkisinden dolayı, karsinogeneziste ikisinin ilişkili olabileceğini ve daha büyük serilerde genetik ve moleküler çalışmalarla araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]