SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 027-032    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Pankreatik ve biliyer lezyonların değerlendirilmesinde endoskopik sitolojinin tanısal önemi
Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Banu DOĞAN GÜN1, Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Burak BAHADIR1, Gamze YURDAKAN1, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Gamze MOCAN KUZEY2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
KEY WORDS : Biliyer darlık, sitoloji, endoskopik fırça sitolojisi

Biliyer ve pankreatik duktus lezyonlarının değerlendirilmesinde sitolojik tekniklerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda biliyer darlık oluşturan hastalıkların tanısında sitolojik inceleme yöntemlerinin katkısı, olgulara ait biyopsi tanıları ve klinik takip sonuçları ile birlikte değerlendirilerek sunulmuştur.

Bu çalışmada Ocak 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde endoskopik retrograt kolanjiyopankreatografi (ERCP) yapılan ve sitoloji örnekleri Patoloji Laboratuvarı’na gönderilen 22 olguya ait 20 biliyer fırçalama ve 2 eksfoliyatif safra sitolojisi materyali ve bu olgulardan 12’sine ait biyopsi materyalleri klinik takip sonuçları eşliğinde değerlendirilmiştir.

Sitolojik materyallerin 17’si ‘benign’, 3’ü ‘malignite açısından şüpheli’, 2’si ‘malign’ olarak tanı almıştır. Biyopsisi bulunan 12 olgunun sitolojik ve histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında; sitolojik olarak benign nitelikte tanı verilen 10 olgudan 6’sında histopatolojik tanı ‘benign’, 4’ünde ‘malign’ olarak rapor edilmiştir. Sitolojik olarak ‘malignite şüphesi’ tanısı alan 2 olguda histopatolojik tanı ‘malign’dir. Yalnızca sitolojik materyal elde edilebilen 10 olgunun sitolojik tanıları ve klinik takip sonuçları karşılaştırıldığında; sitolojik olarak ‘benign’ tanı alan 7 olgudan 5’i klinik ve radyolojik olarak ‘benign striktür’ tanısı ile takip edilmiştir. Sitolojik olarak ‘benign’ tanısı alan 2 olgu, ‘malignite süphesi’ tanısı alan 1 ve ‘malign’ tanısı alan 2 olgu pankreas karsinomu klinik tanısı ile Onkoloji Kliniği’ne yönlendirilmiştir.

ERCP eşliğinde yapılan sitolojik incelemeler invaziv olmayan ve tanısal açıdan değerli yöntemlerdir. Sitolojik olarak pozitif sonuçlar, biyopsi yapılamayan olgularda güvenle değerlendirilebilirse de negatif sonuçlar maligniteyi dışlamamalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]