SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 016-023    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01286
Rabdomyosarkomda İntraoperatif Konsültasyonun (Frozen İnceleme) Tanısal Gücü ve Tuzakları
Olcay KURTULAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Rabdomyosarkom, Sarkom, Sitoloji, Tanısal hatalar

Amaç: Rabdomyosarkom gibi bazı yumuşak doku tümörlerinde intraoperatif konsültasyon olgunun yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmada, rabdomyosarkom tanısı alan olgularda frozen tanı doğruluğu analiz edildi ve frozenda dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Patoloji arşivinden 2000-2013 yılları arasında intraoperatif konsültasyon (frozen) yapılmış ve rabdomyosarkom tanısı almış veya rabdomyosarkom hikayesi olan olgular tarandı; immünohistokimyasal olarak myogenin ve desmin ile tanıları teyid edildi. Ondokuz hastanın 21 biyopsisine ait frozen ve nihai tanıları kaydedildi. İntraoperatif konsültasyonun sensitivite ve spesifisitesi hesaplandı; bu hesaplarda cerrahiyi değiştirecek majör uyumsuzluklar göz önünde bulunduruldu ve parafine bırakılan olgular dışlandı.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan 21 biyopsi örneğinin 3’ü (%14) yanlış tanı almıştır: 2 yanlış negatif embryonel tip rabdomyosarkom olgusunun birinde frozena gönderilen örnekte tümör temsil edilmemektedir. Diğer olguda ise kemo/radyoterapiye ikincil değişiklikler mevcuttur. Yanlış pozitif tanı verilen rabdomyosarkom öyküsü bilinen olguda inflamatuvar hücreler küçük yuvarlak hücreli neoplazi olarak değerlendirilmiştir. 21 biyopsinin 5’inde (%24) intraoperatif konsültasyon tanısı verilememiş ve kesin tanı parafine bırakılmıştır. Olguların 6’sı (%29) imprint veya kazıma şeklinde sitolojik preparasyon eşliğinde değerlendirilmiştir; yanlış tanı almış olguların hiç birinde sitolojik preparasyon yapılmamıştır. Parafine bırakılan veya yanlış tanı alan 8 biyopsiden 6’sında morfolojik olarak kemoterapi ve/veya radyoterapiye ikincil değişiklikler olduğu görülmüştür. Frozen tanı sensitivitesi %85, spesifitesi %67, pozitif prediktif değeri %92, negatif prediktif değeri %50 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Rabdomyosarkom için intraoperatif konsültasyon yüksek sensitivite ve ortalama spesifisite ile oldukça güvenilir bir araçtır. Tedavi etkisi gösteren olgular tanısal zorluklara özellikle de yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Cerrahın tedavi algoritmasını tam olarak anlamak yanlış tanıyı engelleyebilir. Ayrıca sonuçlarımız frozen kesite ek olarak yapılan intraoperatif sitolojinin tanısal rolünü vurgulamaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]