SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 259-261    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01292
Yenidoğanda Konjenital Komplet Trakeal Halka : Olgu Sunumu
Esra ARUN ÖZER1, Süheyla CUMURCU2, Ümit BAYOL2, Senem ALKAN ÖZDEMİR1, Özkan İLHAN1, Sümer SÜTÇÜOĞLU1
1Department of Neonatology, Tepecik Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Yenidoğan, Respiratuvar distress sendrom, Trakeal stenoz, VACTERL assosiyasyonu

Konjenital üst hava yolu tıkanıklıklarına neden olan üst hava yollarının anomalileri doğum sırasında yenidoğanlarda komplikasyonlara yol açabilir. Konjenital trakeal halka nadir görülen bir trakeal anomali olup, yenidoğan ve bebeklerde solunum sıkıntısı ile bulgu verebilir. Klinik bulgular asemptomatik olabildiği gibi ölümcül hava yolu tıkanıklığına kadar değişen bir yelpazededir. Tek başına görülebildiği gibi kardiyak ve pulmoner anomaliler başta olmak üzere diğer konjenital malformasyonlara da eşlik edebilir. Eşlik ettiği diğer anomaliler kromozomal anomaliler, solunum yolları, özefagus ve iskelet sisteminin diğer malformasyonlarıdır. Makalede, konjenital trakeal halka, ensefalosel, bilateral radial agenezi, sağ ayakta ekinovalgus, düşük kulaklar ve mikrognati ile başvuran nadir bir VACTERL/TACRD olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]