SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 095-103    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01293
Kemiğin Kistik Lezyonları: Histopatolojik Spektrum ve Tanısal Güçlükler
Başak DOĞANAVŞARGİL1, Ezgi AYHAN1, Mehmet ARGIN2, Burçin PEHLİVANOĞLU1, Burçin KEÇECİ3, Murat SEZAK1, Gülçin BAŞDEMİR1, Fikri ÖZTOP1
1Department of Medical Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Radiology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Orthopedics and Travmatology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Kemik kistleri, Anevrizmal kemik kisti, Soliter kemik kisti, Kist hidatik, Histopatoloji

Amaç: Kemik kistleri, her yaşta ve kemikte görülebilen benign lezyonlardır. Sıklıkla asemptomatiktirler, ancak ağrı, şişlik, kırık ve lokal nüks yapabilir, diğer kemik lezyonlarıyla karıştırılabilirler.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 98'i (%68,5) anevrizmal kemik kisti; 17'si (%11,9) soliter kemik kisti; 12'si (%8,4) “mikst” anevrizmal kemik kisti-soliter kemik kisti histolojisi gösteren; 10'u (%7) psödokist, 3'ü (%2,1) intraosseöz ganglion, 2'si (%1,4) kist hidatik, 1'i (%0,7) epidermoid kisti tanısı almış; toplam 143 olgu geriye dönük olarak değerlendirilmiş, klinikopatolojik veriler nonparametrik testlerle karşılaştırılmış, bulgular histopatolojik tanı güçlükleri açısından tartışılmıştır.

Bulgular: Anevrizmal kemik kisti, soliter kemik kisti ve mikst kistler ilk iki dekatta; diğerleri dördüncü dekaddan sonra görülmektedir. Anevrizmal kemik kisti, intraosseöz ganglion ve psödokistler kadınlarda; soliter kemik kisti ve mikst kistler ise erkeklerde daha sık görülmektedir (Kadın/erkek oranı sırasıyla 1,22; 2 ve 1,5'a karşı 0,7 ve 0,5'dir) Anevrizmal kemik kisti, soliter kemik kisti ve mikst kist; femur başta olmak üzere en sık uzun kemikleri tutarken (sırasıyla %24,5, %47, %33,4;epidermoid kist, kist hidatik ve psödokistler tüm olgularda vertebra, pelvis, mandibula gibi yassı kemikleri seçmektedir (p=0,001, ki-kare). Biyopsi tekrarı yapılan 19 olgunun (%13,3); %84,2'si anevrizmal kemik kisti (5 konvansiyonel, 9 solid, 1 sekonder, 1 subperiosteal); 3'ü (%15,8) ”mikst kist” dir (p=0,02, ki-kare). Bu olguların bir kısmının pelvis (n=3), femur (n=3), maksillada (n=2) zor ulaşılan alanlarda yerleştiği dikkati çekmiştir.

Sonuç: İntraosseöz kistler içerisinde en sık görülen, aynı zamanda en çok ayırıcı tanı güçlüğü yaratan lezyon solid varyantı başta olmak üzere anevrizmal kemik kistidir. Mikst anevrizmal kemik kisti-soliter kemik kisti olgu grubu iyi tanımlanmamış bir grup olup daha geniş serilerle araştırılmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]