SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 104-110    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01298
Kistik Odontojenik Lezyonların İmmünohistokimyasal Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ayhan ÖZCAN, İbrahim YAVAN, Ömer GÜNHAN
Department of Pathology, Gülhane Military Medical Academy, School of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Odontojenik tümörler, Odontojenik kistler, İmmünohistokimya

Amaç: Kistik ameloblastoma, keratokistik odontojenik tümör, dentijeröz kist ve radiküler kist en sık karşılaşılan kistik odontojenik lezyonlardır. Çalışmada bu lezyonlarda survivin, E-cadherin, CD138 ve CD38 ekspresyonları ve bunların potansiyel tanısal kullanımları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma serimiz 5 kistik ameloblastoma, 5 keratokistik odontojenik tümör, 5 dentijeröz kist ve 5 radiküler kist olmak üzere toplam 20 olgudan oluşmaktadır. Bütün olgulara ait seçilmiş bloklardan sağlanan kesitler otomatize bir cihazda survivin, E-cadherin, CD138, and CD38 antikorları ile boyandı.

Bulgular: Kistik ameloblastoma ve keratokistik odontojenik tümörlerin hepsi yaygın ve kuvvetli nükleer survivin ekspresyonu gösterdi. Dentijeröz ve radiküler kistlerde spesifik survivin ekspresyonu gözlenmedi. E-cadherin ekspresyonu diğer lezyonlarla karşılaştırıldığında, dentijeröz ve radiküler kistlerde daha belirgindi. CD138 ekspresyonu kistik ameloblastomalarda stromal hücrelerde daha belirgindi, ancak diğer lezyonlarda giderek azalan oranlardaydı. CD38 olguların hepsinde negatifdi.

Sonuç: Çalışmada, keratokistik odontojenik tümörlerde ve kistik ameloblastomada epitelyal hücrelerde E-cadherin kaybı, stromal hücrelerde kuvvetli CD138 ekspresyonu ve hem epitelyal hem de stromal hücrelerde kuvvetli nükleer survivin ekspresyonu en karakteristik bulgulardır. Bu bulguların bu tür lezyonların patogenezini ve agresif davranışındaki rolünü de gösterecek çalışmalarla güçlendirilmesi gerekmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]