SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 089-094    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01296
Hücresel Mavi Nevuslarda Atipi ve Ayırıcı Tanı: 21 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Banu YAMAN, Gülşen KANDİLOĞLU, Banu SARSIK KUMBARACI, Taner AKALIN
Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Hücresel mavi nevus, Ayırıcı tanı, MIB-1 protein

Amaç: Hücresel mavi nevus, hücresel görüntüsü, subkutanöz infiltrasyon yapan gelişim paterni, yoğun pigmentasyon ve büyük boyut gibi bulguları ile klasik mavi nevustan farklılıklar gösteren ve içerebildiği atipi kriterleri nedeni ile melanomla karışabilen dermal melanositik tümördür.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde 2000-2014 yılları arasında değerlendirdiğimiz 21 olgunun hematoksilen-eosin ve MIB-1 boyalı preparatları tekrar gözden geçirildi. Görece az olan bu lezyona dikkat çekmek amacı ile 21 olgu klinik ve yukarıda tanımlanan histopatolojik bulguları eşliğinde sunulmaktadır.

Bulgular: Olguların 13'ü (%61,9) kadın, sekizi (%38,1) erkek olup yaş ortalaması 25,4 idi (2-73). En sık yerleşim yeri sakral ve gluteal bölge (11 olgu) idi. Tümör boyut ortalaması 14,4 mm idi (4-60 mm). Son yıllarda tanımlanmış atipik değişiklikleri değerlendirmek için incelenen parametrelerden ülser dört tümörde, konfluent görüntü üç, subkutanöz yağ doku infiltrasyonu 16, mitoz ise, altı tümörde saptandı. İmmunhistokimyasal incelemede MIB-1, iki olguda sırasıyla %3 ve %2, diğer olgularda ise %1 veya daha düşük bulundu. Kaynaklarda “atipik hücresel mavi nevus” ile ilgili kesin tanımlama bulunmamakla birlikte serimizde saptanan beş olgu (altı cm çaplı infiltratif gelişim gösteren olgu, iki mitoz ve sırası ile MIB-1 %3-%2 saptanan iki olgu, bir mitoz yanısıra konfluent gelişim gösteren olgu ve odaksal nekroz alanları yanısıra bir mitoz saptanan olgu) atipik hücresel mavi nevus olarak değerlendirildi. Lenf nodu ve/veya uzak metastaz izlenmeyen olgularımızın takipleri hastalıksız olarak sürmektedir.

Sonuç: Hücresel mavi nevusların atipik olup olmadığını belirlemekten çok, abartılı morfolojik bulgular sergileyebilen ancak proliferatif aktivitesi düşük olgularda konvansiyonel melanom olasılığını ekarte etmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]